KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME


DenizBank A.Ş. olarak, siz değerli Başvuru Sahiplerinin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Amacımız; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, online iş başvuru kanallarımıza üyelik ve/veya bu kanallar vasıtasıyla özgeçmiş oluşturma süreçlerinizde, Bankamıza yapmakta olduğunuz iş başvurunuzda ve/veya işe alım süreçlerinde tarafınızca Bankamıza iletilen ya da referans kayıtları, online test değerlendirmeleri gibi üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz, iletmiş olduğunuz referans ve/veya diğer 3. kişi bilgileri, görüntü, ses kayıtlarınız, fotoğrafınız, online mülakat süreçlerine ilişkin bilgi, işlem, kayıt ve güvenlik verileriniz, mülakata davet edilmeniz halinde sistemsel olarak tutulan işyeri içerisinde kalış sürenize ilişkin kayıtlarınız ve işyeri güvenliği kapsamında otomatik sistemlerde bulunan diğer kayıtlar, özel veri kapsamına giren verileriniz ile burada sayılmayan ancak iş başvuru sürecinde Bankamıza bildirdiğiniz, aleni hale getirdiğiniz, yönlendirmelerinizle çeşitli kanallardan temin edilen diğer kişisel verileriniz Bankamız Denizbank A.Ş tarafından. Veri Sorumlusu sıfatıyla, iş başvurunuzun değerlendirilmesi, olası kariyer olanaklarının sunulabilmesi, sınav, online mülakat envanter, istihbarat, araştırma ve diğer işe alım süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla, kanunda açıklandığı çerçevede; elde edilebilecek, kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edebilecek, kaydedebilecek güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, yurtdışına aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Bankamıza, referans ve diğer amaçlarla 3. kişilere ait kişiler verileri iletilmeniz halinde, tarafınızca söz konusu 3. kişilerden, kişisel verilerinin Bankamıza iletilmesi ve Bankamızca yukarıda belirtilen süreçlerin uygulanabilmesi için gerekli muvafakatnamelerin ilgili mevzuata uygun şekilde alınmış olması gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Banka tarafından, iş başvurularının değerlendirilmesi, olası kariyer olanaklarının sunulabilmesi, sınav, online mülakat envanter, istihbarat, araştırma ve diğer işe alım süreçlerinin yürütülebilmesi gibi insan kaynakları süreçlerinin yerine getirilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Kişisel verileriniz, Bankamızın Genel Müdürlük birimleri, Başvuru Yönetim Sistemi, şubeleri, ATM’leri, kioskları, internet şubesi, çağrı merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile Banka’nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri veya diğer hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları, referanslarınız ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü, online ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel Verileriniz, Banka’nın dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan şirket ve kişilere, Banka’nın hissedarları ve alt kuruluşlarına, Banka’nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri veya diğer hizmetleri aldığı taraflar, iş ortakları, tedarikçileri, destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, bağımsız denetim kuruluşları ve hukuken yetkilendirilmiş diğer özel hukuk kişilerine, Kredi Kayıt Bürosu; Sosyal Güvenlik Kurumu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği, Çalışma Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurumu, Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İş Kurumu gibi resmi otoritelere, hukuken yetkili olan tüm adli ve idari makamlara, bakanlıklar, yargı kuruluşları gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, Bankacılık Kanunu madde 73/4 dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara ve açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; aktarılabilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız; Bankamıza başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Rıza Gerektirmeyen Haller, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Denizbank A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Banka’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bankacılık Kanunu madde 73/4 hükümlerinde yer alan istisna hallerinde Banka’nın açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur, ve

Yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Veriler ile Banka tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Banka’nın sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın Banka’nın söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

Kanundan Kaynaklanan Saklama Yükümlülüğümüz; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 42. maddesi gereği ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 17 hükmü uyarınca tarafınıza ait bilgi ve belgelerinizin bankamızca on yıl süre ile saklanması yasal zorunluluktur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecektir. Anılan sürelerin geçmesi halinde dahi; bankacılık hizmetlerinin iyileştirilebilmesi ve daha güvenli hale getirilmesi amacıyla verileriniz risk analizi dahil diğer bankacılık analizleri ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi için bankamızın meşru menfaatleri doğrultusunda anonim hale getirilebilecektir. Yukarıda anılan kapsamda olmayan kişisel verileriniz talebiniz üzerine silinecektir.