BAŞVURU SAHİPLERİNE ÖZEL KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


DenizBank A.Ş.(Banka), Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Deniz Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş., Deniz Portföy Yönetimi A.Ş., Deniz Faktoring A.Ş., Deniz Finansal Kiralama A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş., Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Veri sorumluları”) olarak, başvurduğunuz iş ilanında yer alan şirket veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek, siz değerli başvuru sahiplerinin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin (“Kişisel Veriler”) işlenme amaçları, toplanma yöntemi, hukuki sebepleri ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK 3/1(e) maddesine göre kişisel verilerin işlenmesi: kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

İş ilanlarımıza başvuru sürecinizde ilanda belirtilen pozisyon için uygun aday olup olmadığınızı değerlendirmemiz amacıyla bizimle kişisel verilerinizin yer aldığı özgeçmişinizi paylaşıyor veya kişisel verilerinizin toplanma yöntemi başlığı altında belirtilen kanallar ile bize kişisel verilerinizi aktarıyorsunuz. Söz konusu yöntemlerle ilettiğiniz kişisel verileriniz arasında;

Kimlik bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, adres bilgileriniz, eğitim ve beceri bilgileriniz, özgeçmişinizde tarafımızla paylaştığınız bilgiler, ücret bilgileriniz ve beklentileriniz, mesleki deneyim bilgileriniz, yabancı dil bilgileriniz, değerlendirme sonuçları bilgileriniz, askerlik durum bilgileriniz, sürücü belgeniz, engellilik durumunuz, referans bilgileriniz ve diğer her türlü word, excel ve sunum dosyalarınız, sosyal medya hesap bilgileriniz bulunmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

KVKK 5(2) veya KVKK 6(3) maddelerinde düzenlenen şartlardan birinin varlığı hâlinde, kişisel verilerinizin açık rızanız aranmaksızın işlenmesi mümkündür.

Kişisel verilerinizi,

KVKK 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve 5/2(ç) maddesinde belirtilen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak,

İş başvuru sürecinizin yürütülmesi; iş başvurunuzun değerlendirilmesi; işe alım sürecinizin yürütülebilmesi; sınav, online/video dahil mülakatlara davet edilmeniz, katılımınız ve envanter, istihbarat ve referans araştırması yapmak amaçlarıyla işliyoruz.

KVKK 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

online dahil olmak üzere mülakat süreçlerine ilişkin görüşme (chat) ile görüntülü görüşme kayıtlarınızı tutuyor ve talep ettiğiniz pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek ve İngilizce sınavlarının tarafınızca yapılıp yapılmadığının tespiti için IP numaranızı işliyoruz.

Kişisel verileriniz, KVKK madde 5/2(f) uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

İnsan kaynakları süreçlerinin ve politikalarının planlanması ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi size özel olası kariyer olanaklarının sunulması ve kariyer günleri ile tanıtım etkinliklerine davet edilmeniz amacıyla bizimle veya anlaşmalı olduğumuz istihdam ve insan kaynakları eğitim ve danışmanlık şirketlerinden birisi vasıtasıyla bize iletilmek üzere paylaştıysanız sizinle iletişime geçmek amacıyla işliyoruz.

KVKK madde 5(1) uyarınca açık rızanızın varlığı halinde, referans araştırması yapılması amacıyla kişisel verileriniz geçmişte çalışmış olduğunuz işverenler ile paylaşılacaktır.

KVKK madde 9(1) uyarınca açık rızanızın varlığı halinde, kişisel verilerinizi danışmanlık, işe alım, onboarding, kariyer yönetimi, eğitim ve gelişim süreçlerinde destek hizmeti aldığımız firmaların bulut sunucularının yurtdışında olması halinde verileriniz yurtdışında bulunan bulut sunucusunda saklanacaktır.

KVKK madde 6(2) uyarınca açık rızanızın varlığı halinde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesinde öngörülen kota sistemi kapsamında hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla engellilik durumunuzu bildirmeniz halinde işliyoruz.

Kişisel verilerinizi işleme amacımızın ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizi anonimleştiriyoruz. Ancak, KVKK madde 5(1) uyarınca iş başvurunuzun olumlu sonuçlanmaması halinde olası kariyer fırsatlarını tarafınıza sunabilmek için kişisel verilerinizin 3(üç) yıl süreyle başvuru aday sistemimizde saklanmasına açık rızanız var ise verilerinizi 3(üç) yıl süre ile saklıyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz veri sorumlularının anlaşmalı olduğu istihdam ve insan kaynakları eğitim ve danışmanlık şirketleri (Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş, Elba Hr İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık A.Ş(web sitesi:peoplise.com) vb.), danışmanlık, işe alım, onboarding, kariyer yönetimi, eğitim ve gelişim süreçlerinde destek hizmeti aldığımız firmaların ve Bankamızın Genel Müdürlük İnsan Kaynakları departmanı Başvuru Yönetim Sistemi (Bankamız aday başvuru sistemi), diğer veri sorumluları İnsan Kaynakları departmanları Başvuru Yönetim Sistemleri, veri sorumlularının aday başvurusu siteleri dahil olmak üzere online iş başvuru kanallarımıza üyelik ve/veya bu kanallar vasıtasıyla özgeçmiş oluşturma süreçleri de dahil olmak üzere iş başvurunuz esnasında ve işe alım sürecinin devamı süresince sizlerden, referanslarınız ile online test değerlendirmeleri, insan kaynakları eğitim ve danışmanlık şirketleri gibi üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, sözleşmeler, elektronik posta, işe başvuru araçları üzerinden ve Banka ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen kariyer günleri ile tanıtım etkinlikleri ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü, online ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilere, talep ettiğiniz pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketlerine/sınav merkezlerine, toplu mülakatlara davetiniz amacıyla Bankanın iletişim merkezi dahil şube dışı kanallar grubu başta olmak üzere, Banka’nın ve diğer veri sorumlularının dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan şirket ve kişilere ve de danışmanlık, işe alım, onboarding, kariyer yönetimi, eğitim ve gelişim süreçlerinde destek hizmeti aldığımız firmaların bulut sunucularına aktarılabilecek ve resmi talepleri olması halinde resmi otoritelere, hukuken yetkili olan tüm adli ve idari makamlara, bakanlıklar, yargı kuruluşları gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, ve açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; aktarılabilecektir.

KANUN’UN 11. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

f) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,

h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı

Denizbank A.Ş. iş ilanına başvurduysanız denizbank.com/bilgi-limani/bildirimde-bulunacagim.aspx linkinde yer alan şikayet - bireysel - kişisel verilerin korunması kanunu şikayet bildirimleri alt başlıkları seçildiğinde çıkan formu doldurarak veya aşağıdaki kanallardan herhangi biri vasıtasıyla kullanabilirsiniz.

•Büyükdere Cad. No: 141 34394 Esentepe - İSTANBUL adresine veya şubelerimizden herhangi birine bizzat başvurmak suretiyle veya noter kanalıyla yazılı olarak;

•Kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak denizbank.haberlesme@ hs04.kep.tr adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek;

•Güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olan kişisel e-posta adresinizi veya sistemimize kayıt olmak için kullandığınız e-posta adresini kullanarak oncemusteri@ denizbank.com adresine e-posta göndererek;

•Bankamız İletişim Merkezini 0850 222 0 800 numaralı telefonumuzdan arayarak;

•Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği kapsamında belirtilen başka bir yöntemi kullanarak.

Diğer veri sorumlularının iş ilanlarına başvurmanız halinde kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı;

yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan ilgili veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla ilgili veri sorumlusunun aşağıdaki tabloda yer alan kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.

Yazılı başvurularda, ıslak imzalı formu, ilgili veri sorumlusunun aşağıdaki tabloda yer alan adresine noter aracılığıyla gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz.

Veri sorumluları

Unvan Adres KEP Mersis No
DenizBank A.Ş, Büyükdere cad. No: 141 Esentepe-Şişli /İstanbul denizbank.haberlesme@ hs04.kep.tr 029 200 844 960 0341
Deniz Faktoring A.Ş Büyükdere cad. No:141 Kat: 8 Esentepe-Şişli/İstanbul denizfaktoring@ hs04.kep.tr 029 101 416 680 0019
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Büyükdere cad. No:141 Kat: 22 Esentepe-Şişli/İstanbul denizgyo@ hs02.kep.tr 027 800 802 140 0013
Deniz Kültür Sanat Yayıncılık Tic. ve San. A.Ş. Büyükdere cad. No:141 Kat:1.Bodrum Katı Esentepe-Şişli/İstanbul DenizKulturGrubu@ denizbank.com 029 204 957 280 0019
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş, Büyükdere cad. No:141 Kat:19 Esentepe-Şişli/İstanbul denizportfoy@ hs02.kep.tr 032 501 421 740 0010
Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Büyükdere cad. No:141 Kat:7 Esentepe-Şişli/İstanbul denizfinansal@ hs04.kep.tr 029 101 072 130 0017
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere cad. No:141 Kat:9 Esentepe-Şişli/İstanbul denizyatirim@ hs04.kep.tr 029 101 107 830 0013
Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Büyükdere cad. No:141 Kat:9 Esentepe-Şişli/İstanbul ekspresbilgiislem@ hs04.kep.tr 033 000 851 000 0011
Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Büyükdere cad. No:141 Kat:14 Esentepe-Şişli/İstanbul hizliodeelektronikparaveodeme@ hs04.kep.tr 059 202 965 980 0016

Başvuruda;

a) ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

d) varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve

e) talep konusu bulunmalıdır.

Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilir.