ANASAYFA ORGANİZASYON YAPIMIZ
Organizasyon Yapımız

Bankamıza yapacağınız iş başvurularınızda, DenizBank Genel Müdürlük organizasyon yapısı içinde yer alan Grup ve Bölümler'in görev ve sorumluluk alanları ile ilgili genel bilgiler sizlere yardımcı olacaktır.

Genel Müdürlük Yapımız
Toptan Bankacılık Gurubu

Proje Finansmanı
Proje Finansmanı Bölümü; 2005 yılında Telekom, enerji, altyapı (liman ve havaalanı), sağlık ve eğitim gibi hedef sektörlerde gerçekleştirilecek projelere orta ve uzun vadeli yapılandırılmış finansman sağlamak amacıyla kurulmuştur. Öncelik verilen bu sektörler dışında sanayi yatırımları, özelleştirme ve satın alma finansmanı da Bölüm’ün faaliyetleri kapsamındadır.


Yurtdışı İştirakler
Yurtdışı İştirakler Bölümü; Bankamız’ın yurtdışı iştirakleri ve şubeleri ile olan ilişkisini geliştirmek, ortak çalışma alanları yaratmak, yurtdışı iştirakler ve şubelerin faaliyetlerinden Bankamız’ın azami seviyede yararlanmasına çalışmak, yurtdışı iştirak ve şube ağının Banka stratejisine uygun olarak genişletilmesi, bölümün başlıca fonksiyonlarındadır.
 

Krediler Uluslararası Koordinasyon
Krediler Uluslararası Koordinasyon Bölümü; Bankamız delegasyonunu aşan kredi tekliflerinin hazırlanması ve ana hissedarımız Sberbank onayına sunulması sürecinde işkolları ile Sberbank arasındaki koordinasyonu sağlamak, ilgili kredi tekliflerini uygun bir sunum formatı içerisinde Sberbank Kredi Komitelerinde sunarak kredi tekliflerinin onaylanmasını sağlamak bölümün başlıca fonksiyonlarındandır.
 

Toptan Bankacılık Koordinasyon
Toptan Bankacılık kapsamındaki işkolları, yurtiçi ve yurtdışı iştirakler ve destek birimleriyle ilgili olarak, Toptan Bankacılık’tan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından proje bazında atanan koordinasyon, konsolidasyon, organizasyon ve raporlama görevlerinin yerine getirilmesi bölümün başlıca fonksiyonlarındandır.


BDT Satış Koordinasyon
 

Kurumsal Bankacılık Grubu

Kurumsal Bankacılık
Kurumsal Pazarlama hedef ve stratejileri doğrultusunda, Kurumsal Bankacılık ürünlerinin geliştirilmesi ve verimli bir şekilde pazarlanması çalışmalarının yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin şubeler tarafından hedeflere uygun satışının sağlanması, Genel Müdürlük ve Şube Pazarlama Birimleri arasındaki iş akışlarının düzenlenmesi ve ilişkilerin koordine edilmesinden sorumludur. (Yıllık resmi cirosu 100 mio TL’nin üzerinde olan tüm firmalar Kurumsal Firma, bu firmanın ait olduğu grup ise Kurumsal Grup olarak nitelendirilmektedir.)
 

Nakit Yönetimi
Nakit Yönetimi Bölümü; Banka’nın Nakit Yönetimi sistemlerine ait ürünlerini yönetmek, geliştirmek, gereken tüm yasal ve banka içi düzenlemelerin yapılmasını koordine etmekle sorumludur. Ayrıca Banka’nın müşteri adedi, vadesiz mevduatı, çapraz satış rasyosu ve karlılığına pozitif katkı sağlamak amacıyla Banka likiditesini güçlendirecek iç-dış kaynak akışı yaratmaktan sorumludur.
 

Ticari Bankacılık ve Kamu Finansmanı Grubu

Banka Sigortacılığı
Banka Sigortacılığı Bölümü; Banka Sigortacılığı-stratejilerinin oluşturulması, bu stratejilere bağlı olarak işbirliği yapılacak olan sigorta şirketlerinin seçilmesi, değerlendirilmesi ve bu çalışmaların verimliliğinin takip edilmesinden sorumludur. Faaliyetlerinin kapsamını Banka Sigortacılığında büyümeye yönelik müşteri kazanımını sağlayacak pazarlama/satış/kampanya modellerinin geliştirilmesi ve Sigorta ve Bireysel Emeklilik ürünlerinin, banka genelinde pazarlamasının koordine edilmesi oluşturmaktadır. Ayrıca ilgili birimlerle koordineli olarak bankanın bünyesel sigortalarının (finansal risk ve varlıklarının sigortaları) yapılmasını takip eder.


Ticari Bankacılık Satış ve Kamu Finansmanı
Kamu Finansmanı Bölümü; yerel yönetimler, bağlı kuruluşları ve bunların iktisadi teşekkülleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müesseseleri ve bağlı ortaklıklarına, sermaye yapısının yarısından fazlası kamu ve kamu firmalarının sahip olduğu işletmelere bankacılık hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur.
Ticari Bankacılık Bölümü; Kurumsal Firma dışında kalan, yıllık resmi cirosu 15 mio TL’ nin üzerinde olan diğer tüm firmalar Ticari Firma olarak nitelendirilen müşterilere ve bununla birlikte sektör bazında Ticari Bankacılık işkolu tarafından değerlendirilen kriterler doğrultusunda firmalara hizmet sunmak amaçlı kurulmuştur. Ürün ve hizmetlerin şubeler tarafından hedeflere uygun satışının sağlanması ile birlikte Genel Müdürlük ve Şube Pazarlama Birimleri arasındaki iş akışlarının düzenlenmesi ve ilişkilerin koordine edilmesinden sorumludur.


Ticari Bankacılık ve Kamu Finansmanı Pazarlama
Ticari Bankacılık ve Kamu Finansmanı Pazarlama Bölümü; Pazarlama hedef ve stratejileri doğrultusunda, Ticari Bankacılık ve Kamu Finansmanı ürünlerinin geliştirilmesi ve verimli bir şekilde pazarlama çalışmalarının yürütülmesi, takibi, bütçelenmesi, raporlanması ve Genel Müdürlük ve Şube Pazarlama Birimleri arasındaki iş akışlarının düzenlenmesi ve ilişkilerin koordine edilmesi amacıyla kurulmuştur.
Kamu Finansmanı ile ilgili Yerel yönetimler, bağlı kuruluşları ve kamu iktisadi teşekkülleri ile ilgili piyasa araştırması, düzenli raporlanması, ilgili yönetici/birim/bölge ve şubelerin bilgilendirilmesinden sorumludur.
 

KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grubu

Tarım Bankacılığı Satış & Performans Yönetimi
Tarım Bankacılığı Satış ve Performans Yönetimi Bölümü; Portföy yöneticisine bağlı tüm müşteriler için saha satış ve fiyatlama stratejilerinin belirlenmesi ve uygulamadaki koordinasyonun sağlanması, bölge, şube ve portföy bazında hedeflerin verilmesi ve performans takibinin yapılması, satış için düzenlenen kampanyaların takiplerinin yapılması, performans toplantılarının düzenlenmesi, personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek ilgili birimle koordineli bir şekilde eğitim planlamalarının yapılması, şube kadrosuna yönelik insan kaynakları yönetiminin yanı sıra bölge şube ve firma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, şube açılışlarında koordinasyonun yürütülmesinden sorumludur.
Tarım Bankacılığı Satış ve Performans Yönetimi iki alt bölümden oluşmaktadır:
• Tarım Bankacılığı Satış ve Performans Yönetimi-1
• Tarım Bankacılığı Satış ve Performans Yönetimi-2

Tarım Bankacılığı Pazarlama ve Projeler
Tarım Bankacılığı Pazarlama ve Projeler Bölümü; tarım sektörünün gelişimine destek sağlamaya ve geçimini kısmen ya da tamamen tarım faaliyetinden sağlayan gerçek ya da tüzel kişilerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik finansal ürünlerin geliştirilmesi, anlaşmalar yapılması, tarımla iştigal eden müşterilere sunulan kaynak ve yatırım ürünlerinde Banka’nın fiyat politikasının oluşturulması, rekabet piyasasının incelenmesi, yeni kaynak ürünlerin araştırılması ve tasarlanması, tarımsal işletmelerin tarımsal faaliyetleri ile ilgili projeli tarımsal kredi taleplerinin değerlendirilmesine yönelik “Tarımsal Proje Değerlendirme Raporu” hazırlanması, bu süreçte uygulanacak kural, parametrelerin belirlenmesi ve ilgili birimler ile koordinasyon sağlanmasından sorumludur.
Tarım Bankacılığı Pazarlama ve Projeler iki alt bölümden oluşmaktadır:
• Tarım Bankacılığı Pazarlama
• Tarım Bankacılığı Pazarlama Projeler
 

KOBİ Bankacılığı Grubu

KOBİ Bankacılığı Pazarlama
KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölümü; KOBİ segmentindeki firmaların ve bu firma sahiplerinin DenizBank müşterisi yapılmasına yönelik olarak ürünlerin geliştirilmesi, onlara özel sektör ve ürün paketlerinin hazırlanması, hızlı ve çoklu satış imkanlarının yaratılmasına yönelik Ticaret ve Esnaf Odaları ile anlaşmalar yapılmasından sorumludur.
KOBİ Bankacılığı Pazarlama üç alt bölümden oluşmaktadır:
• KOBİ Bankacılığı Pazarlama Segment ve Müşteri Yönetimi
• KOBİ Bankacılığı Pazarlama Ürün Yönetimi
• KOBİ Bankacılığı Pazarlama Ticari Kartlar Satış ve Pazarlama


Üye İşyeri İlişkileri
Üye İşyeri İlişkileri Bölümü; Banka genelinde, ilgili işkolları ile birlikte çalışarak, bankamız politika ve stratejileriyle uyumlu üye işyeri hedeflerinin belirlenmesini, satışların koordine edilmesini, POS ’lerle ilgili raporların hazırlanmasını sağlar. Yeni ürünlerin geliştirilmesi, bu ürünlerin şube tanıtımları ve pazarlamaları konularında şubelere destek verilmesinden sorumludur.
Üye İşyeri İlişkileri üç alt bölümden oluşmaktadır:
• Üye İşyeri İlişkileri Pazarlama ve Satış
• Üye İşyeri Başvuru ve Performans Yönetimi
• Üye İşyeri İlişkileri Sponsorluk ve Özel Müşteri Yönetimi

KOBİ Bankacılığı Satış ve Performans Yönetimi – KBI
KOBİ Bankacılığı Satış ve Performans Yönetimi- KBI Bölümü; Portföy Yöneticisine bağlı KOBİ Bankacılığı Küçük Boy İşletmeler (KBİ) segmentinde değerlendirilecek olan tüm müşteriler için saha satış ve fiyatlama stratejilerinin belirlenmesi ve uygulamadaki koordinasyonun sağlanması, Bölge-Şube ve Portföy bazında hedeflerin verilmesi ve performans takibinin yapılması, performans toplantılarının düzenlenmesi ve şube kadrosuna yönelik insan kaynakları yönetiminin yanı sıra Bölge, Şube ve Firma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, fiyatlama çalışmaları, şube açılışlarında koordinasyonun yürütülmesinden sorumludur.
KOBİ Bankacılığı Satış ve Performans Yönetimi iki alt bölümden oluşmaktadır:
• Satış ve Performans Yönetimi-KBİ-1
• Satış ve Performans Yönetimi-KBİ-2

KOBİ Bankacılığı Satış ve Performans Yönetimi - OBI
KOBİ Bankacılığı Satış ve Performans Yönetimi - OBI Bölümü; Portföy Yöneticisine bağlı KOBİ Bankacılığı Orta Boy İşletmeler (OBİ) segmentinde değerlendirilecek olan tüm müşteriler için saha satış ve fiyatlama stratejilerinin belirlenmesi ve uygulamadaki koordinasyonun sağlanması, Bölge-Şube ve Portföy bazında hedeflerin verilmesi ve performans takibinin yapılması, performans toplantılarının düzenlenmesi ve şube kadrosuna yönelik insan kaynakları yönetiminin yanı sıra Bölge, Şube ve Firma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, fiyatlama çalışmaları, şube açılışlarında koordinasyonun yürütülmesinden sorumludur.


Altın Bankacılığı
Altın Bankacılığı Bölümü; Bankamız hedef ve stratejileri doğrultusunda, altın ve gümüş kredisi, mevduat ve kıymetli madenleri ile ilgili diğer ürünlerin pazarlanması, satışı ve ürünle ilgili yeni müşteri kazanmaya yönelik çalışmaların yapılması ve mevcut müşterilerle ilişkilerin sürdürülmesinden sorumludur. Ayrıca ilgili iş kollarının ürün ile ilgili sorun ve ihtiyaçlarını konsolide edilerek çözüm üretilmesini sağlar
 

Perakende Bankacılık Grubu

Afili Bankacılık Pazarlama
Afili Bankacılık Müşteri Yönetimi Bölümü; Pazar gelişiminin takip edilerek Afili segmentte yer alan müşterilerin ürün sahipliklerinin ve hacimsel gelişim hedeflerinin tespit edilmesi ve buna yönelik banka içi ve dışı gerekli aksiyonların alınmasından sorumludur.
Mevduat ve Birikim Ürün Yönetimi Bölümü; Mevduat, yatırım, hazine ve bireysel emeklilik ürünleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı piyasaların gelişiminin takip edilmesi, değişimin yaratacağı etkilerin incelenmesi ve bu ihtiyaçlara göre stratejinin belirlenerek yeni ürün ve hizmetlerin tasarlanması ya da mevcut ürünlerin uyumlandırılması ve performansının takip edilmesinden sorumludur.


Kitle Bankacılığı Pazarlama
Emekli Bankacılığı Müşteri Yönetimi Bölümü; Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli maaşı alan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik bankacılık ürün ve hizmetlerinin tasarlanması, reklam ve organizasyon faaliyetleri ile mevcut/ yeni müşterilere duyurulmasından sorumludur.
Kitle Bankacılığı Müşteri Yönetimi Bölümü; Kitle segmentinde yer alan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik bankacılık ürün ve hizmetlerinin tasarlanması ve reklam ve organizasyonel faaliyetler ile mevcut/ yeni müşterilere duyurulmasından sorumludur.
Merkezi Müşteri Yönetimi Bölümü; İnaktif bireysel müşterilerin aktivasyonu, bu kapsamda bu müşterilere her türlü ürün pazarlama ve çapraz satış çalışmaları ile düzenli iletişim planlarının yapılmasından sorumludur.
Üst Kitle Müşteri Yönetimi Bölümü; Üst Kitle Müşteri kriterinde yer alan müşterilerin aktifliği, ürün satışı ve pazarlanması ve her türlü iletişiminden sorumludur.


Bireysel Krediler Ürün Yönetimi
İhtiyaç Kredileri Ürün Yönetimi Bölümü; İhtiyaç Kredisi ve bireysel finansman kredisi ürünüyle ilgili tüm iletişim faaliyetlerinin yönetilmesi ve işkolu hedeflerine ulaşmayı satış yönetimi grubu ile koordineli çalışarak gerçekleştirmekten sorumludur.
KMH Ürün Yönetimi Bölümü; KMH ürünleri ile ilgili, yeni ürünlerin geliştirilmesi, mevcut ürün performanslarının izlenmesinden sorumludur.


Perakende Bankacılık Entegrasyon Projeleri Yönetimi
 

Perakende Bankacılık Satış Grubu

Kitle Bankacılığı Satış Yönetimi
Kitle Bankacılığı Şube Performans Yönetimi Bölümü; Satış yöneticilerinin; yıllık bütçe hedeflerinin bölge/şube dağılımının koordine edilmesi ve gerçekleştirilmesinin takibi, APKO kararları çerçevesinde belirlenen fiyatlama politikalarının yürütülmesi, işkolu gelişimine yönelik takip, ölçümleme ve teşvik için strateji ve planlamanın oluşturulması, gerekli raporların hazırlanması, hedef devirlerinin gerçekleştirilmesi, PUPA’nın hesaplanmasında destek verilmesi, IT süreçlerinin yönetilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinden sorumludur.
Maaş, Okul ve Site Ödemeleri Bölümü; Maaş, Okul, Site Aidat Ödemeleri kapsamında sunulacak tekliflerin hazırlanması, anlaşma şartlarına uygun olarak kurumlarla imzalanacak sözleşmelerin nihai hale getirilmesi, mevcutta ödemelerine aracılık edilen kurumların verim analizlerinin yapılması ve mevcut gelirlerinin arttırılmasına yönelik çapraz satış kampanyalarının hazırlanmasından sorumludur.
Şube ve ATM Planlama Bölümü; Açılması planlanan şube ve ATM’lerin lokasyonlarının belirlenmesi, açılış süreci tamamlanana kadar bölümler arası koordinasyon ve organizasyonun yürütülmesi, raporlanması, ayrıca şubeler açıldıktan sonraki performanslarının takibi ve değerlendirilmesinden sorumludur.
Analitik Planlama Bölümü; Perakende bankacılık genel bütçesinin ve iletişim bütçesinin diğer bölümlerle koordineli çalışarak hazırlanması ve güncellenmesi, ücret ve komisyonlarla ilgili tüm iletişim faaliyetlerinin yönetilmesi ve satış yönetimi grubu ile koordineli çalışarak işkolu hedeflerine ulaşılmasından sorumludur.


Afili Bankacılık Satış Yönetimi
Afili Müşteri Kazanım Satış Bölümü; Afili Segment hedefleri kapsamında Afili müşteri kazanımı sağlamak. Kazanılan bu müşterilere temel bankacılık ürünlerini satmak veya satışın yapılması için şubelere yönlendirmek ( Mevduat, kredi, kredi kartı, BES, KMH, Sigorta, POS vs). Bu müşterilerin kazanımı ile sadık, derinleşme sağlanmış ve karlı bir müşteri Afili müşteri tabanı oluşturulmasına destek olmak. Afili müşteri kazanımı konusunda yapılacak projelerde satış rolünü üstlenmek. Segment ekipleri tarafından verilen listeler ve diğer kampanyalı satışların hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasından sorumlu olmak. Teknolojik gelişmeler ve banka öncelikleri doğrultusunda süreç güncellemelerini tasarlamak ve uygulamak.
Afili Bankacılık Şube Performans Yönetimi Bölümü; Bireysel Danışmanlara yönelik yıllık bütçe hedeflerinin bölge/şube dağılımının koordine edilmesi ve gerçekleştirilmesinin takibi, APKO kararları çerçevesinde belirlenen fiyatlama politikalarının yürütülmesi, işkolu gelişimine yönelik takip, ölçümleme ve teşvik için strateji ve planlamanın oluşturulması, gerekli raporların hazırlanması, hedef devirlerinin gerçekleştirilmesi, PUPA’nın yönetimi, IT süreçlerinin yönetilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi.


Konut ve Taşıt Finansmanı
Mortgage ve Taşıt Finansmanı Bölümü; Mortgage ve taşıt kredilerinin fiyatlama politikasının belirlenmesi, toplu ve birebir satış imkanı yaratan projeler, emlakçılar, brokerlar, otomobil distribütörleri gibi genel kurumlarla pazarlama faaliyetlerinde bulunulmasından sorumludur.
• Konut ve Taşıt Finansmanı Ürün Yönetimi Bölümü
• Konut ve Taşıt Finansmanı Satış Yönetimi Bölümü
olarak ikiye ayrılıyor.
 

Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu

Direkt Satış
Direkt Satış Bölümü; Direkt Satış Ekipleri tarafından, Bankamızın ürünlerinin uygun müşterilere birebir veya toplu ziyaretler yoluyla satışından sorumludur. Bankaya yeni müşteri kazandırılmasında etkin rol almaktadır, Bankanın; karlılığını & marka bilinirliğini arttırmak, aktif kalemlerinin en hızlı şekilde büyümesine katkı sağlamak amacı ile düşük işletme maliyetleri ile müşteri portföyünü arttırmayı hedefler.
 

İletişim Merkezi
İletişim Merkezi Bölümü; Bankamız’ın 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezi olarak müşterilerden telefonla ve e-mail ile gelen çağrıların cevaplandığı, işlemlerinin yapıldığı ve gelen aramalarda pazarlama, satış faaliyetlerinin yürütüldüğü birimimizdir. İletişim Merkezi bunların yanında tüm ATM’lerimize 7/24 bakım, Üye İşyerlerimize 7/24 POS desteği sağlamakta, Kredi Kartı/ATM Kartı/İnternet İşlemleri/ATM İşlemleri fraud izleme çalışmalarını yapmaktadır.


Telefonda Satış ve Müşteri Yeniden Kazandırma
Telefonda Satış ve Müşteri Yeniden Kazandırma Bölümü; dış aramalarla satış, pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirir ve müşteri geri kazanımında etkin rol alır. Çapraz satış, aktivasyon, kullanım ve müşteri geri kazanımı faaliyetleri ile bankanın karlılığı arttırılmaya çalışılır. Mevcut müşterilere yönelik satış faaliyetlerin yanı sıra bankaya yeni müşteri kazandırılmasında da etkin rol almaktadır. Ayrıca, dış kaynak çağrı merkezi (dış arama) hizmetleri veren firmaların yönetimi (performans takibi, hizmet kalitesi ve sorumlulukların sözleşmelere uygun yerine getirilmesine ilişkin kontrol ve koordinasyon) bu bölüm tarafından sağlanmaktadır.


Kredi Kartları Ürün Yönetimi
Kredi Kartları Ürün Yönetimi Bölümü; Yeni iş alanlarında innovatif, karlılığa katkı yapacak Kredi/Debit/ Prepaid Kart projelerinin üretilmesi, İş Ortakları ve Sponsorlukların Yönetiminden sorumludur.
Ürün ve Süreç Geliştirme Bölümü; Ürün ve süreç geliştirmeye yönelik Stratejik ve Taktik Projeler için takvimin belirlenmesi ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumludur.


Kredi Kartları Portföy Yönetimi
Kredi Kartları Portföy Yönetimi Bölümü; Bankamız Kredi Kartı portföyünün müşteri bazlı kullanım ve karlılığın artışından sorumludur. Portföy yönetiminin sorumlulukları arasında müşteri aktivasyonu, müşteri yeniden kazandırma, taksitli ürün yönetimi ve çapraz ürün satışları bulunmaktadır.


Planlama ve Analiz
Planlama ve Analiz Bölümü; Kartlı Ödeme sistemleri ve Şube dışı kanalların Bütçe/ Planlama/ Gelir - Gider takibi ile her türlü raporlama ve analiz ihtiyacını karşılamaktan sorumludur.
 

Hazine, Finansal Kurumlar, Özel Bankacılık Grubu

Hazine
Hazine Bölümü, bankamızın kısa vadeli likidite yönetimi, para piyasaları işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hazine ve finansal piyasa ürünlerinin fiyatlanması, limitleri dahilinde kar amaçlı alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Aktif-Pasif Komitesi kararlarının piyasada gerçekleştirilmesinden sorumludur.


Hazine Satış
Şubelerimiz ile Fon Yönetimi Grubu (Hazine) arasındaki koordinasyonu sağlamak, şubelerimize ve müşterilerimize para ve sermaye piyasaları hakkında sürekli danışmanlık hizmeti vermek ve şube portföy yöneticilerimizle hazine ürünleri potansiyeli (hedging+yatırım) olan müşterilerimizi ziyaret etmek, yatırım ürünleri satış stratejilerinin ve hedeflerinin belirlenmesinde görev almak, nitelikli ve yeni hazine ürünleri geliştirip satışa sunmak ve hazine ürünlerinin şubeler tarafından hedeflere uygun satışını sağlamak, şubelerimizin yatırım ve korunma amaçlı ürünlerde hacim ve karlılık rakamlarının yükselmesini sağlamaktan sorumludur.
 

Özel Bankacılık Grubu

Özel Bankacılık Grubu; tasarruf anlamında varlık piramidinin en üst kısmında konumlandırılan müşterilerine (250k usd likit varlığa sahip bireysel üst segment ve şirketler) finansal yatırım ürünleri sunmaktadır. Mevcut Özel Bankacılık Merkezleri, bulundukları bölgelerdeki DenizBank şubeleri ile pozitif sinerji yaratarak diğer banka uygulamalarına oranla yeni ve farklı bir yaklaşım içinde kendi müşterilerinin yanı sıra, şubelerden yönlendirilen müşterilerle de temas halinde bulunmaktadır. Özel Bankacılık misyonu, yeni varlık girişleri ile Özel Bankacılığın büyümesini sağlamak ve DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’na sürekli katma değer yaratmaktır. Özel Bankacılık vizyonu, yaratıcı Özel Bankacılık çözümleri bularak, Türk Özel Bankacılık Sektörü’nde ilk üç özel bankacılık içerisinde faaliyet göstermektir.
Özel Bankacılık Grubu iki alt bölümden oluşmaktadır:
• Performans ve İş Geliştirme
• Özel Bankacılık Satış & Şube Ağı Yönetimi

Özel Bankacılık Servet Planlama ve Ürün Geliştirme
Özel Bankacılık Servet Planlama ve Ürün Geliştirme Bölümü; Özel Bankacılık Grubu ve Özel Bankacılık Merkezleri için mevduat, yatırım, portföy yönetimi ve benzeri her türlü ürün geliştirme ve servet planlama faaliyetlerinin yürütülmesi görevlerini üstlenmektedir. Bu kapsamda; yeni ürün süreçlerinin oluşturulması, mevcut ürünlerde gerekli geliştirmelerin yapılması, Banka içi ve dışı paydaşların koordine edilmesi, birçok ürün ve hizmeti bünyesinde barındıran “Yatırım Bankacılığı Grubu” ile ürün geliştirme alanında yakın işbirliği içinde olma ve ortak çalışmaları organize etmesi, piyasaların, pazar gelişiminin, rekabet koşullarının, mevzuatın takip edilerek buna göre ürün ve geliştirme faaliyetinin organize edilmesinden sorumludur.


Yapılandırılmış Finansman
DFHG’nun orta ve uzun vadeli borçlanma faaliyetlerine ilişkin yurtdışı bankalar ve diğer mali kuruluşlarla görüşmeler yaparak işlemlerini yapılandırmak (EIB, EBRD, JBIC, IFC gibi), yürütmek, takip etmek ve banka içi bölümlerle koordine etmekle sorumludur.
 

Finansal Kurumlar
Finansal Kurumlar, Bankamız’ın muhabirlik ilişkilerinin kurulması amacıyla ilişkileri başlatmak, onaylamak, yönetmek, takip etmek, kontrol etmek ve gözden geçirmekten sorumludur.
Finansal Kurumlar üç alt bölümden oluşmaktadır:
• Dış Ticaret Finansmanı
• Muhabir İlişkileri (1/2)
• Finansal Kurumlar Kredi Analiz

 

Dijital Kuşak Bankacılığı Grubu

Dijital Strateji, Pazarlama ve Performans Yönetimi
Dijital Pazarlama ve Çapraz Satış Yönetimi Bölümü; Dijital Bankacılık İç Müşteri Pazarlama ve Çapraz Satış Yönetimi Grubu’nun temel fonksiyonları, AçıkDeniz İnternet Bankacılığı, MobilDeniz, mobil.denizbank.com ve Şubeniz Facebook’ta kanallarının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla pazarlama stratejileri geliştirip uygulamak ve bu kanallar üzerinden çapraz satış yaparak karlılığı artırmaktır. Müşterilerin geleneksel kanallardan dijital kanallara yönlendirilmesi ile birlikte maliyetlerin azaltılmasına katkıda bulunmak da grubun temel fonksiyonlarından biridir.
Dijital Pazarlama ve Satış Performans Yönetimi Bölümü; Dijital Bankacılık Yeni Müşteri Pazarlama ve Satış Yönetimi Grubu’nun temel fonksiyonları, Fastpay kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla pazarlama stratejileri geliştirip uygulamak, mevcut ve tüm yeni eklenecek dijital kanallar üzerinden yeni müşteri kazanımı için kredi ve kredi kartı satış pazarlama faaliyetlerini yönetmek ve sosyal medya platformlarındaki takipçi sayısını artırmak için pazarlama planı oluşturup kampanyalar düzenlemek, Açıkdeniz.com ürünlerinin yeni müşteri kazanımı ve müşteriye verilecek fayda stratejilerini geliştirmek ve uygulamak, Dijital Bankacılık ürünlerinin saha satış kampanyalarının yönetilmesi ve satışa yönelik stratejiler geliştirmektir. Ayrıca Dijital Kuşak Bankacılığı İletişim bütçesinin takibi ve yönetilmesidir.

Bulut - Mobil Platformlar Yönetimi ve ATM Projeleri
Bulut Bankacılık Platformları ve ATM Projeleri Bölümü; Bulut Bankacılık Platformları ve ATM Projeleri Grubu’nun temel fonksiyonları, dijital platformlarda segment bazlı stratejiler geliştirmek, ilgili iş kolları ile koordineli olarak bu stratejiler doğrultusunda inovatif projeler üretmek, projelerin hayata geçirilmesindeki süreçleri yönetmek ve kanal yönetimini gerçekleştirmek, yaratılan dijital kanallardaki süreçleri takip ederek süreçlerin gelişimini sağlayacak aksiyonlar almak, yurt içi ve yurt dışı bankacılıktaki trendler, yenilikçi ürün, hizmet, kampanya ve iş modellerini araştırmak ve ATM projelerini yönetmektir.
Mobil Platformlar Yönetimi Bölümü; Mobil Platformlar Grubu’nun temel fonksiyonları, mobil platformlar konusunda stratejiler geliştirmek ve bu stratejiler doğrultusunda projeler üretmek, sektördeki mobil uygulama trendlerini, yenilikçi ürün ve hizmetleri araştırmak, mobil bankacılık kanalının süreçlerini takip etmek, süreç gelişimini sağlayacak aksiyonları almak ve kanal yönetimini gerçekleştirmektir.

İnternet Bankacılığı, Web Platformları Sosyal Medya Yönetimi
İnternet Bankacılığı Yönetimi Bölümü; İnternet Bankacılığı Yönetimi’nin temel fonksiyonları, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu müşterilerine bankacılık ürün ve hizmetlerinin İnternet Bankacılığı aracılığı ile sunulması, yapılan işlemlerin takip edilmesi, ölçümlenmesinin yapılması, Piyasa analizi yaparak rekabette öne çıkacak inovatif proje, teknoloji ve ürünlerin kanallarımıza adaptasyonunun sağlanması, İnternet Bankacılığı ile ilgili teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesidir.
Web Platformları ve Sosyal Medya Yönetimi Bölümü; Web Platformları ve Sosyal Medya Yönetimi temel fonksiyonları, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu müşterilerine bankacılık ürün ve hizmetlerinin Web Platformları ve Sosyal Medya kanallarımız aracılığı ile sunulması, bu kanallardan yapılan işlemlerin takip edilmesi, ölçümlenmesinin yapılması, Piyasa analizi yaparak rekabette öne çıkacak inovatif proje, teknoloji ve ürünlerin kanallarımıza adaptasyonunun sağlanması, kanallarımız ile ilgili teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesidir. Sorumlu olduğu kanallar Web Sitesi (www.denizbank.com) Sosyal Medya mecralarıdır.
 

Kurumsal ve Ticari Krediler Grubu

Kurumsal Krediler ve Ticari Krediler
Kredi Analist tarafından yapılan kredi analiz ve ratingin gözden geçirilmesi, ratingin onaylanması,  risk değerlendirmesinin yapılarak limit tahsisi konusunda karar alınması ya da karar alınmasına yönelik görüş verilmesinden sorumludur. Kredi kararına bağlanan dosyalar için yetki seviyesine göre Müzekkkere/Tebliğ Mektubu’nun onaylanmasından sorumludur. Kredi Tahsis, Kredi Analist ile portföy yönetimi sorumluluğunun paylaşarak Kredi Takip ve Kontrol ekipleriyle risk komitelerine katılmaktadır.


Kurumsal ve Ticari Bankacılık İstihbarat
Kurumsal ve Ticari Bankacılık İstihbarat Bölümü; Şubeler ve Genel Müdürlükçe belirlenen firma ve şahıslara ilişkin diğer banka ve piyasa istihbaratlarının yapılmasından sorumludur.


Kurumsal ve Ticari Bankacılık Mali Tahlil
Kurumsal ve Ticari Bankacılık Mali Tahlil Bölümü; Şubeler ve Genel Müdürlükçe belirlenen firma ve şahıslara ilişkin karşılıksız çek, protesto, kanuni takip konularının araştırılmasından sorumludur.
 

Kurumsal ve Ticari Krediler Analiz Grubu

Kurumsal Krediler Analiz ve Ticari Krediler Analiz
Şubelerden gelen kredi tekliflerini değerlendirmek, eksikliği olan teklifleri tamamlattırmak, gerektiğinde tekliflerin yapılandırılması ve teklif yapısında değişiklikler önerilmesi , sorumlu olduğu firmalara ait rating hesaplanması, teklife ilişkin öngörüş yazılarak tahsis birimine yönlendirilmesi, Kredi Komiteleri’ne yönelik kredi paketi sunumunun hazırlanması ve sunulmasından sorumludur. Kredi Analist, Kredi Tahsis ile portföy yönetimi sorumluluğunun paylaşarak Kredi Takip ve Kontrol ekipleriyle risk komitelerine katılmakta ve gerekli olduğunda takip amaçlı müşteri ziyareti düzenlemektedir.

 

Bireysel-KOBİ ve Tarım Bankacılığı Kredi Tahsis Grubu

Bireysel Krediler
Bireysel Krediler Bölümü; Bireysel kapsamdaki tüketici, taşıt, konut, kmh ve hisse senedi kredileri ile kredi kartı ürünlerinin Banka politika ve stratejileri ve ile ilgili kanuni mevzuat çerçevesinde tahsis ve kullandırım koşullarının belirlenmesinden, şube, bayi ve hızlı kanallardan yapılan başvuru süreçleri ile ön onaylı kredi süreçleri için iş akışlarının belirlenip geliştirilmesinden sorumludur.


Tarım Bankacılığı Krediler
Tarım Bankacılığı Krediler Bölümü; Temel stratejilerin belirlenmesi, sistemsel projelerin yönetilmesi ve toplu işlemlerin yürütülmesi, Tarım Bankacılığı kredilerine ait iş akışlarının düzenlenmesinden sorumludur.
Kobi Bankacılığı Krediler ve Türev Kredileri İzleme
Türev Ürünleri Krediler Bölümü; Şubelerden teklif edilen Bireysel nitelikli Türev kredilerinin gerekli inceleme, istihbarat çalışmalarını yaparak bu kredileri banka politikaları çerçevesinde değerlendirmek, uygun olanlardan kredi yetkisine girenleri onaylamak veya görüşü ile birlikte Üst Yönetim’in onayına sunmak, ilgili makamca onaylananların şubelere duyurulmasını sağlamak ve tüm Türev ürünleri kredilerinin izlemesinden sorumludur.
Kobi Bankacılığı Kredi Tahsis Bölümü; Kobi Scoring akışından gelen 100,000 TL toplama kadar (çek karnesi limit hariç) kredi tekliflerinin değerlendirilmesi, Bankamız politikaları ve kanuni mevzuat çerçevesinde tahsis/ kullandırım koşullarının belirlenmesi, onaylanan ve reddedilen kredilerin şubelere tebliğ edilmesinden sorumludur.
Kobi Bankacılığı Kredi Yönetimi Bölümü; Kobi ile ilgili kredilerin prosedürlerin belirlenmesi, Bankamızda kullanılmakta olan scoring modellemelerinin geliştirilmesi, kredi portföyünün izlemesi, Şubeler, Bölge Müdürlükleri, Krediler Bölge Müdürlükleri ve Genel Müdürlük arasındaki KOBİ Bankacılığı kredilerine ait iş akışlarının düzenlenmesinden sorumludur.
Kredi Yönetimi Gelişim Bölümü


BİTBK Risk Sistemleri
BİTBK Risk Sistemleri Bölümü; Banka’nın bireysel, KOBİ ve tarım işkollarına ait kredi tahsis süreçlerinde onay-risk dengesinin optimum düzeyde tutulmasına yönelik scoring ve otomasyon altyapılarının oluşturulup geliştirilmesinden, kredi riskinin gelişiminin izlenmesinden ve geleceğe yönelik risk tahminleri yapılmasına olanak sağlayacak modellemelerin hazırlanmasından sorumludur.


Kredi Analiz
Kredi Analiz Bölümü; Bireysel Krediler, Kredi Kartları, KOBİ ve Tarım Bankacılığı ürünlerinin tahsis ve kullanım koşullarının bankamız politika ve stratejileri ile ve kanuni mevzuat çerçevesinde belirlenmesinden, bu ürünlere ait proses ve kural dokümanlarının hazırlanmasından ve gerekli onaylar alınarak düzenli güncellenmesinden, bu ürünlerin kredi risk performanslarının belirlenmesi, düzenli takibi ve çıkan sonuçlara göre eğer gerekli ise kural, proses ya da strateji değişiklikleri ile aksiyon alınmasını sağlanmasından ve bu değişikliklerin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve kontrolünden sorumludur.

 
Kredi Politikaları
Kredi Politikaları Bölümü; Banka’nın Bireysel, KOBİ ve Tarım işkollarına ait Kredi Tahsis Grubu altında Karlılık-risk dengesinin bankanın stratejik planlamaları doğrultusunda hedeflenen düzeyde tutulmasına yönelik analitik bilginin üretilmesinden, bu işlemler için gerekli altyapının oluşturulup geliştirilmesinden, kredi ürünlerinin performanslarının izlenmesinden ve hedeflenen performanslara ulaşmak için gerekli aksiyonların zamanında alınmasına yönelik çalışmalardan sorumludur.


Kredi Metodolojisi
• Performans Raporlama ve MIS Bölümü;
• Kurumsal Kredi Politikaları ve Metodolojisi Bölümü;
• Kurumsal Kredi Yönetimi Bölümü;
• Kurumsal Risk Modelleri Bölümü;
 

Kredi Takip ve Risk İzleme Grubu

Bireysel, KOBİ ve Tarım Bankacılığı Kredileri Kanuni Takip

Bireysel, KOBİ ve Tarım Bankacılığı Krediler Kanuni Takip Bölümü

Kanuni takipte yer alan bireysel, KOBİ ve tarım bankacılığı dosyalarındaki hukuki problemlerin aşılması ve alınacak aksiyonlar hususunda yazılı ve sözlü olarak destek vererek, faaliyetlerin güncel hukuki gelişmelere uygun olarak sürdürülmesinden, kanuni takibe aktarılmış olan bireysel, KOBİ ve tarım kredi dosyalarının performans sonuçlarına göre sistem üzerinde avukatlara atamalarının sağlanmasından ve icra takiplerini gerçekleştirmekte olan avukatların belirli periyotlarda denetlenmesinden sorumludur.

 

Kurumsal ve Ticari Krediler İdari Takip

Kurumsal ve Ticari Krediler İdari Takip Bölümü 

 

Kurumsal ve Ticari tahsis kolundaki İdari Takip kapsamına alınan firmalara ait risklerin zamanında ve emniyetli bir şekilde geri dönüşümünü sağlamak amacıyla firmaların yakından takip edilmesi, bu firmalarda İdari Takip süreçlerinin tek elden yürütülmesi, kredi değerliliğinin devam edip etmediğinin sürekli kontrol altında tutulması, risklerin yönetilebilir bir seviyeye indirilmesi ve/veya teminatların güçlendirilmesi sağlamaktır. 

 

Özel Takip Krediler

Kurumsal ve Ticari Özel Takip Krediler Bölümü

Kurumsal, Ticari  segmentlerin tamamında, Kredi Tahsis ve/veya İdari Takip Bölümlerince Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü ve Şube yetkisinde tahsis edilen krediler arasında sorunlu hale dönüşenlerden, Kanuni Takip Hesaplarına intikal tarihi itibarı ile nakit riskleri toplamı  250.000 TL ve üzerinde olan  dosyaların takibi ve yönetiminden sorumludur. Bu kapsamda, belirtilen limitlerde yer alan dosyalarda yapılacak her türlü yapılandırma, kıymet takdiri ve icra satış işlemi, temlik, kapama bakiyesi belirlenmesi ve gerekiyorsa faiz ve/veya anaparadan indirim süreçleri, Kurumsal ve Ticari Özel Takip Krediler Bölümü koordinasyonu altında yapılan değerlendirmeler sonucunda karara bağlanmaktadır.

KOBİ, Tarım, Bireysel Özel Takip Krediler Bölümü

KOBİ, Tarım ve Bireysel segmentlerin tamamında, Kredi Tahsis ve/veya İdari Takip Bölümlerince Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü ve Şube yetkisinde tahsis edilen krediler arasında sorunlu hale dönüşenlerden, Kanuni Takip Hesaplarına intikal tarihi itibarı ile nakit riskleri toplamı  250.000 TL ve üzerinde olan (Bireysel segment için bu limit 150.000 TL’dir) dosyaların takibi ve yönetiminden sorumludur. Bu kapsamda, belirtilen limitlerde yer alan dosyalarda yapılacak her türlü yapılandırma, kıymet takdiri ve icra satış işlemi, temlik, kapama bakiyesi belirlenmesi ve gerekiyorsa faiz ve/veya anaparadan indirim süreçleri, KOBİ, Tarım, Bireysel Özel Takip Krediler Bölümü koordinasyonu altında yapılan değerlendirmeler sonucunda karara bağlanmaktadır.

 

Ekspertiz ve Gayrimenkul Yönetimi

Ekspertiz ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü

Kredinin teminatı olarak alınacak gayrimenkullerin ekspertizlerinin SPK onaylı firmalara yaptırılması ve bu raporlarda belirli bir limitin üzerinde olanlarının kontrolünün sağlanması ile kredilerden dolayı edinmek zorunda kaldığımız menkul ve gayrimenkullerin en kısa zamanda ve en uygun fiyatla satışının sağlanmasından sorumludur.

 

Kurumsal ve Ticari Krediler Kanuni Takip

Kurumsal ve Ticari Krediler Kanuni Takip Bölümü

Kurumsal ve Ticari Takipler Biriminin sorumluluk alanları Denizbank A.Ş. Genel Müdürlük birimleri, Şubeler ve Denizbank Finansal Hizmetler Grubu (DFHG) çatısı altında faaliyet gösteren ancak bünyesinde ayrıca bir hukuk birimi bulunmayan iştiraklerin kurumsal ve ticari krediden kaynaklanan tüm takip ve davaları ile  Kanuni Takip Hesaplarına intikal tarihi itibarı ile riskleri toplamı  250.000 TL ve üzerinde olan KOBİ segmentine ait tüm takip  ve davaların yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kredi Risk İzleme, İdari Takip ve Tahsilat Yönetimi

Kurumsal – Ticari Krediler Takip ve Kontrol Bölümü

Kurumsal ve Ticari  tahsis grupları  tarafından tahsis edilmiş olan kredilerde; sorunları önceden tespit edebilmek için erken uyarı sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak, bu sistemin verdiği erken uyarı sinyallerini değerlendirip sorun görünen müşterileri,  prodedüre uygun olarak doğrudan veya ilgili tahsis bölümleri ile paylaşarak yakın takip sürecinin başlatılmasından sorumludur.

KOBİ – Tarım Kredileri Takip ve Kontrol Bölümü

KOBİ, Tarım ve Bireysel  tahsis grupları  tarafından tahsis edilmiş olan kredilerde; sorunları önceden tespit edebilmek için erken uyarı sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak, bu sistemin verdiği erken uyarı sinyallerini değerlendirip sorun görünen müşterileri,  prodedüre uygun olarak doğrudan veya ilgili tahsis bölümleri ile paylaşarak yakın takip sürecinin başlatılmasından sorumludur.  

Bireysel Krediler Risk İzleme ve İdari Takip Bölümü

Bireysel tahsisli kredi ve kredi kartı müşterilerin sorunlu kredilerini ilk gecikmesinden itibaren izlemeyi, gerekli aksiyon planlarını hazırlamayı;  sorunlu müşterilerin ödeme planına uygunluğunu ve müşterilerin ödeme performanslarını takip etmeyi ; ödemelerin aksaması halinde collection modülü üzerinden senaryolar tanımlamayarak çeşitli iletişim kanalları ile müşterilere ulaşılarak gecikme hakkında bilgi verilmesini ve gecikmenin giderilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Collection modülünde müşteri ve ürün bazlı senaryolar tanımlanmakta ve sonuçlar aynı modül üzerinden izlenebilmektedir.

KOBİ, Tarım ve Türev Kredileri Risk İzleme ve İdari Takip Bölümü

Şube, Genel Müdürlük ve belli limitler dahilinde Bölge Müdürlüğü yetkisinde olan yakın takip müşterilerinin limit/teminat değişiklikleri, risk azaltımı/arttırımı, vade revizyonu ve yapılandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Söz konusu müşterilere kullandırılan kredilerin, gecikmeye girdikleri ilk günden itibaren izlenmesi ve takip edilmesiyle, riskin zamanında ve emniyetli bir  şekilde geri dönüşümünü sağlamak amacıyla çeşitli aksiyonlar alınmasının sağlanması Bölüm’ün sorumlulukları arasındadır. Ek olarak Bankamız tarafından kullandırılan Türev Kredileri kapsamında müşterilerimizin kar/zarar, teminat, limit bilgileri de yine bu sorumluluklar kapsamındadır.

 

Bunun yanı sıra, gerek gecikmedeki gün sayımı kriteri gerekse ilgili tarafların görüşleri doğrultusunda gecikmeli krediler için ihtarname çekilmesi sonrası hesabın takip hesaplarına aktarılması KOBİ, Tarım ve Türev Kredileri Risk İzleme ve İdari Takip Bölümü sorumluluğundadır. Ayrıca, Tüketici Kanunu kapsamında ihbarname gönderimlerinin yapılması, zamanında tahsil edilemeyen diğer alacakların (Tazmin bakiyeleri gibi) takibi, takibe aktarılan hesapları olan firmaların Grup firmalarının hesaplarının takip hesaplarına aktarılması da Bölüm’ün sorumlulukları arasındadır.

KOBİ ve Tarım Kredileri Tahsilat Yönetimi Bölümü

1-90 arası Gecikmesi olan Kobi ve Tarım müşterilerinin bilgilendirme ve tahsilat amaçlı aramalarını yaparak borç durumu hakkında bilgilendirip tahsilat yönelik aksiyon almaktadır. Bu aksiyonlarla müşterilerin gecikmelerinin giderilerek bankanın sağlıklı kredi portföyüne iade edilmekte ve böylelikle bankamızın sorunlu kredilerden kaynaklanan karşılık maliyetinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Risk İzleme ve İdari Takip Strateji, Analiz, MIS Bölümü

Bankanın finansal hedefleri doğrultusunda kredi kayıplarını en aza indirebilmek için ilgili birimlerin ihtiyaç duyduğu verileri ve analizleri düzenli ve hatasız olarak hazırlamak ve bu amaca yönelik stratejilerin belirlenmesinde ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.

 

Bireysel Krediler Tahsilat Yönetimi  

Bireysel Krediler Tahsilat Yönetimi Bölümü

Bankamızda Bireysel Krediler Tahsilat Bölümü tarafından, 1-90 gecikme günleri arasında bulunan Bireysel iş kolu müşterilerine tahsilat aksiyonları alınmakta, bu aksiyonlarla müşterilerin gecikmelerinin giderilerek bankanın sağlıklı kredi portföyüne iade edilmekte ve böylelikle bankamızın sorunlu kredilerden kaynaklanan karşılık maliyetinin azaltılması amaçlanmaktadır. 

Şubeler ve Merkezi Operasyonlar Gurubu

Şube ve Merkezi Operasyonlar Grubu         

Merkezi Operasyonlar

Operasyonel işlemlerin merkezi olarak gerçekleştirilmesi Merkezi Operasyon Bölümü’ne bağlı aşağıdaki departmanlar tarafından sağlanmaktadır

·        Kurumsal ve Ticari Krediler Operasyon

·        Perakende ve KOBİ Kredileri Operasyon

·        Cari İşlemler Merkezi

·        Merkezi Veri Girişi

·        İştirakler ve Yurtdışı Şubeler Operasyon

·        Çek-Senet Operasyon

·        Sigorta Operasyonları

·        Alternatif Kanallar Operasyonları

·        Arşiv

·        Süreli Belgeler Kontrol ve Giriş

·        Haciz, İpotek ve  Araştırma Operasyonları

·        Hesap İşlemleri

·        Tarım Kredileri ve Yeşil Damla Operasyonları

·        Müşteri Karşılama Merkezi

·        Olağanüstü Durum Merkezi

·        Risk Merkezi  

Şube Operasyonları ve Dış Ticaret

Şube Operasyonlarının etkin yürütülmesi, Şube ve Merkezi Operasyonlar süreçlerinin etkinliğinin sağlanması, Operasyon kadrolarının gelişimi ve izlenmesi görevleri aşağıdaki departmanlarca sağlanmaktadır: 

·        Dış Ticaret Operasyon

·        Yurtdışı Ödemeler ve Yabancı Para Çekler Operasyon

·        Operasyon Planlama ve Destek

·        Şube Operasyonları Koordinasyon

·        Kurumsal Koordinasyon

 

Fon Yönetimi, Ödeme Sistemleri ve Özel Bankacılık Operasyonları

Fon Yönetimi Operasyon, Ödeme Sistemleri ve Özel Bankacılık Operasyonları Bölümü; Fon Yönetimi tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ve türev ürünlerin operasyonunun yürütülmesi, yurtdışı muhabir hesaplarımızın en etkin şekilde kullanılmasının sağlanması, TL hesap muhabirliği hizmetinin verilmesi, bankamızın tüm EFT işlemlerinin gerçekleştirilmesi, EFT ve Swift sistemlerinin kesintisiz çalışması, sistemsel değişikliklerin zamanında yapılması, ülke genelindeki tüm grup merkezlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi, Özel Bankacılık Şubelerinde gerçekleştirilen işlemlerin her türlü operasyonunun gerçekleştirilmesi aşağıdaki departmanlar tarafından yürütülmektedir.

·        Fon Yönetimi Operasyon

·        Mid –Ofis

·        Ödeme Sistemleri Operasyon

·        Özel Bankacılık Operasyonları

Yatırım Bankacılığı ve Saklama Hizmetleri Operasyon

·        Yatırım Bankacılığı

Yatırım Bankacılığı Bölümü; DenizBank’ın, müşterilerle, karşı banka ve aracı kurumlarla, borsa içi veya borsa dışında gerçekleştirdiği tüm menkul kıymet işlemlerinin operasyonunu yapmak, muhasebe kayıtlarını tutmak, takas ve nakit yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur. Menkul kıymet işlemleri ile ilgili olarak, sistem ve programları güncel hale getirmek, geliştirmek, bunlarla ilgili kullanım kılavuzu, prosedür ve iş akışlarını  hazırlamak, şube kullanıcılarını eğitmek; bölümün diğer fonksiyonlarındandır.

·        Saklama Şubesi Yöneticiliği

 

Saklama Şubesi Yöneticiliği; Saklama Şubesi,  Portföy Yönetim Şirketleri ya da bireysel müşterilerle imzalanan Portföy Saklama Sözleşmesi çerçevesinde, müşterilerin finansal varlıkların müşteri adına açılan hesaplar altında saklanması, kayıtlarının tutulması, operasyonel işlemlerinin ve işlemlerle ilgili stopaj yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerini  yürütmektedir.

 

Bilgi Teknolojileri ve Destek Operasyonları Grubu

Organizasyon

Organizasyon Bölümü; DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun çalışmalarını sürekli iyileştirmesi yolunda desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, bölümün çalışma konuları şu şekildedir:

•             Stratejik ve taktik projelerin koordine edilmesi

•             Norm ve verim raporlarının üretilmesi ve analiz edilmesi

•             Yeni Şube Açılış sürecinin takibi, sorunlu alanların tespiti ve açılış öncesi eksikliklerin giderilmesinin sağlanması

•             Fikrim Var uygulaması ile gelen önerilerin takip edilmesi ve değerlendirilmesi

•             Banka genelinde SLA belirlenmesi ve güncellenmesi ile ilgili çalışmaların yürütülmesi

•             Süreç bazında temel performans göstergelerinin düzenli olarak raporlanması ve takip edilmesi

•             Dokümanların sistem üzerinde güncel tutulmasını sağlamak

•             Süreçlerin ARIS’te çizimini sağlamak      

•             Organizasyonel değişikliklerin yönetilmesi

•             DenizPortal yönetimi

•             Yetki yönetimi

 

Organizasyon Bölümü, tüm bu çalışmalarını süreçlerdeki verimliliği arttırmak ve iyileştirmeler yapmak amacıyla ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmektedir.

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)

CRM Bölümü; DenizBank’ın tüm iş kollarındaki müşterilerinin segmente edilerek; müşterinin ihtiyacına uygun ürün ve hizmet sunumunun sağlanması için gereken stratejilerin belirlenmesi ve bu stratejilere uygun “analitik ve operasyonel CRM” ortamının sağlanması ve yönetiminden sorumludur. Bu çerçevede teknolojik altyapının sağlanması, tüm DenizBank çalışanlarının bu altyapı üzerinden müşteriye kişiselleştirmiş hizmet sunumu ve satışının verimli hale getirilmesi, proaktif satışın başta alternatif dağıtım kanalları olmak üzere DenizBank’daki tüm dağıtım kanallarından yapılmasının sağlanması bölümün diğer fonksiyonlarındandır. İç müşteri olan DenizBank çalışanlarına, “Müşteri Deneyimi Bölümü” tarafından uygulamalarda pozitif kullanıcı deneyimi yaşatmak adına gereken önyüz tasarımı çalışmaları koordine edilmektedir. Ayrıca Yasal Uygulamalar ve müşteri ilişkileri çerçevesinde “Veri Kalitesi” politikaları ve projelerinin yönetilmesinden sorumlu gruptur. Çeşitli kanallardan gelen şikayetleri kalıcı müşteri ilişkisi ve memnuniyeti sağlayacak şekilde çözen “Müşteri Memnuniyeti Bölümü” ilgili grup bünyesinde hizmet vermektedir.

•             Analitik CRM

•             Operasyonel CRM

•             Veri Kalitesi

•             Müşteri Memnuniyeti

•             Müşteri Deneyimi

•             CRM İletişim Yönetimi

Hizmet Kalitesi

Hizmet Kalitesi Bölümü; Bankamızın hizmet kalitesini artırmaya ve tüm kanallardan standart hizmet verilmesine yönelik olarak iyileştirme çalışmaları, iş geliştirme, süreç iyileştirme, şube destek, veri kalitesinin sağlanması ve yönetilmesi konularıyla ilgili olarak faaliyet göstermektedir.

•             Kalite Yönetimi

•             İş Geliştirme

•             İş Süreçleri Optimizasyon

•             Şube Destek

•             Proje Koordinasyon

 

Dijital Kartlı Ödeme Operasyonları

Dijital Kartlı Ödeme Operasyonları Bölümü; Kart, kartlı ödeme sistemi operasyonları ile üye işyeri, POS ve ATM operasyonlarından ve bunlara bağlı iş geliştirme fonksiyonlarının yönetiminden sorumludur. Ayrıca sahte başvurulara yönelik araştırma, kontrol ve yönetimi ile chargeback operasyonları yürütülmektedir.

•             Dijital Kart ve Operasyonları Yönetimi

•             ATM Operasyonları

•             Dijital ve Ödeme Operasyonları Finansal İşlemler

•             Müşteri Bilgi ve Güvenliği

•             Charge – Back

•             Dijital ve Ödeme Operasyonları İş Geliştirme

•             Dijital,POS ve Üye İşyeri Operasyonları

 

Krediler Proje Yönetimi

Krediler Proje Yönetimi Bölümü; Bankamızın stratejileri ve Krediler İşkollarının ihtiyaçları doğrultusunda kredi süreçlerinin ve projelerinin geliştirilmesini, planlanmasını, koordine edilmesini ve yönetimini, Kredi süreçleri ve projeleri ile ilgili olan IT altyapısını verimlilik, maliyet  ve müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak geliştirilmesini sağlar. Bu projeler kapsamında Bankamız İş Kolları ve IT arasındaki koordinasyonu sağlayarak İş Kollarının yakın ortağı olarak çalışır. Projenin analiz, test, pilot ve yaygınlaştırma aşamalarında aktif destek vererek çalışma sonuçlarının hayata geçirilmesinin  ve etkin kullanımının takibini yapar, ihtiyaç varsa Değişim Yönetiminin devreye girmesini planlar ve destekler.     

Bankamızda yeni uygulamaya geçen veya değişiklik yapılan süreç ve uygulamaların sahada anlaşılması, benimsenmesi ve kullanılmasını için iletişim ve eğitim planı hazırlayarak uygulanmasını sağlar. Gerekli görülen konularda kullanım alışkanlıklarını pekiştirmeye yönelik Personelimize destek verir. Eğitim planının, prosedürlerin, yönetmeliklerin güncellenmesini sorumlu birimlerle birlikte gerçekleştirir. Çalışanlarımızı değişime teşvik etmek üzere motivasyon artırıcı unsurları planlayarak uygular.  Personele verilen eğitimler sonrası Ölçme ve Değerlendirme sonuçlarını paydaşlarının bilgisine sunar.

Mali İşler Grubu

Genel Muhasebe

Genel Müdürlük Vergi Operasyonları Bölümü; Vergi Kanunları çerçevesinde; Bankamız Genel Müdürlük işlemlerindeki vergilerin sistem raporlarından faydalanarak kontrol edilmesinden, beyannamelerin hazırlanmasından ve süresi içinde ödenmesinden, Genel Müdürlük vergi operasyonları konularında görüş verilmesinden, yeni ürün ve hizmetler ile ilgili vergi operasyonları konularında görüş verilmesinden,  Resmi Kuruluşların mali mevzuat kapsamında Bankamızdan müşteri ismi belirtmeksizin talep ettikleri bilgilere cevap verilmesinden sorumludur.

Vergi Mevzuatı ve Yurtdışı Raporlama; Banka ve şubelerin Vergi Mevzuatı ile ilgili sorunlarının, mevzuattaki gelişmelerin ve güncellenmesinin takibini yapmaktan, Mevzuatla ilgili gelişmelerin güncel tutulması için gerekli çalışmaların koordine edilmesinden, Banka ve şubelere vergi ile ilgili konularında danışmanlık verilmesinden, Banka ve şubeleri vergisel açıdan etkileyen olaylarda, olabilecek en kısa süre içinde konunun ilgili kanallara yönlendirilmesinden, Vergi Mevzuatı ile ilgili konularda bölümler arasında koordinasyonun sağlanmasından, yeni ürün ve hizmetler üzerindeki vergisel etkileri araştırmaktan, ana hissedarımız Sberbank ile vergi mevzuatını ilgilendiren hususlarda ortak projelerin yürütülmesinden, takibinden, Denizbank Finansal Hizmetler Grubu için vergisel risklerin Sberbank’ a periyodik raporlanmasından sorumludur.

Ödemeler, Yasal Takip Muhasebe, Şubeler Ödemeler ve Vergi Operasyonları Bölümü: Bölüm faaliyet konusu gereği üç farklı ekipten oluşmaktadır. 

Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü Ödemeler: Bankamız faaliyetleri kapsamında (mal ve hizmet alımları, sabit kıymet alımları ve maaş dışında kalan personel giderleri gibi) Genel Müdürlük Birimleri ve Bölge Müdürlüklerimizce yapılan harcamaların banka iç prosedürüne uygun olarak ödemelerinin gerçekleştirilmesini ve bu ödemelerin BDDK uygulamalarına göre muhasebe kayıtlarına alınması sağlar.

Şubeler Ödemeler ve Vergi Operasyonları: Bankamız faaliyetleri kapsamında (mal ve hizmet alımları, sabit kıymet alımları ve maaş dışında kalan personel giderleri gibi) Şubelerimizce yapılan harcamaların banka iç prosedürüne uygun olarak ödemelerinin gerçekleştirilmesini ve bu ödemelerin BDDK uygulamalarına göre muhasebe kayıtlarına alınması sağlar. Şubelerin vergi operasyonlarını yürüterek, yükümlülüklerini yerine getirir. Şubelerimizin yönlendirdiği vergi konuları ile ilgili soruları cevaplar.

Yasal Takip Muhasebe: Kanuni takibe düşmüş borçlulara ait masrafları ve bu davalarla ilgili avukat avans ödemelerini banka iç prosedürlerine göre kayıtlara alınmasını sağlar. Bağımsız ve Resmi denetimlere esas bilgi ve belgeleri temin eder.

Deniz Kültür ve Deniz TV Muhasebe Uygulamaları; Mali kayıtların tutulması ve takibi, bütçe hazırlama, fatura kesme, hesap kontrollerinin yapılması, mali tabloların ve raporların hazırlanarak ilgili bölümlere gönderilmesi, sözleşme süreçlerinin takibi ve sonuçlanmış sözleşmelerin muhafazası, ödemelerin yapılması ve takibi,  her iki şirketin operasyonel işlerinin takibi ve klasmanın yapılması, DenizKültür yayınlarının satış, tahsilat ve teslimatının takibi, iletişim Komitesinde görüşülen konuların tutanaklarının takibi ve muhafazası, beyannamelerin hazırlanması, onaylanması, ödenmesi ve tüm vergisel işlemlerin takibi, giderlerin Yönetim Hizmetleri Grubundan takibi ve karşılanması. DFHG’na bağlı iş kollarının satın almak istediği ürünlerin taleplerinin toplanması ve RHİ ile gerekli koordinasyonu sağlayarak sonuçlandırılması, projeler için DFHG’dan alınan avansların ve ödemelerin takibi, ürün stoklarının sayımı, takibi ve raporlanması.  Kamu Finansmanı Bölümü adına yapılan BelediyeDeniz Gazetesi muhasebe işlemlerini yapılmasından sorumludur.

İştirakler Muhasebe Uygulamaları ve Raporlamalar; DenizBank A.Ş. İştirakleri tarafından planlanan personel ve işletme giderlerine ait bütçenin takibi ve İştirakler bazında aylık bütçe&fiili detay raporlarının oluşturulması. İştirakler ile birlikte ; mevcut yasal mevzuat konularında ve yasal mevzuat değişikliklerde ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi, Bankamızın taraf bulunduğu sözleşmelerin Damga Vergisi hesaplamalarının gerçekleştirilmesi, Maliye Bakanlığına gönderilen müşteri bilgilerini içeren VKN/TCKN raporlaması ve Transfer Fiyatlandırması raporunun hazırlanmasını gerçekleştirmekten sorumludur.

TDHP Kontrolleri ve Muhasebe Uygulamalı Bölümü; Bölüm faaliyet konusu gereği üç ana fonksiyona bağlı ekiplerin birleşmesinden oluşmaktadır.

TDHP Kontrolleri: Bankamız konsolide mizanını genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri kapsamında kontrol ederek gerekli raporlamaları yapmaktan sorumludur.

Muhasebe Uygulamaları: Banka sistem altyapısında yer alan tüm işlemlerin muhasebe kayıtlarının, yürürlükteki yasal mevzuat, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, Tek Düzen Hesap Planı ve bankanın dahili mevzuatına uygun tutulmasını sağlamak için düzenlemelerin ve bilgilendirmelerin yapılmasından sorumludur.

 

Resmi Denetim Koordinasyon: Bankamız kapsamında resmi kurumların yetkililerince yapılan denetimler sırasında talep edilen bilgi, belge ve raporlamaların temin edilerek gerekli koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.

Uluslararası ve Resmi Raporlama

Uluslararası ve Resmi Raporlama Bölümü; BDDK, SPK gibi yasal kuruluşların talep ettiği raporlamaların solo ve konsolide olarak doğru ve zamanında yapılmasını, banka ve konsolide edilen iştiraklerinin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve TMS’ye uygun üç aylık, altı aylık ve yıllık konsolide raporlarının hazırlanmasını ve ana ortağına finansal raporlamaların yapılmasını koordine etmekle DFHG genelinde sorumludur.

BDDK Gözetim Raporlama Bölümü; BDDK’nın denetim sisteminin bir parçası olan gözetim sistemi kapsamında BDDK veri tabanına  elektronik ortamda günlük, haftalık, aylık, üç aylık  ve yıllık periyotlarla solo bazda temel olarak bankanın  varlıklarına, alacaklarına, borçlarına, kâr ve zarar hesaplarına, yükümlülüklerine ve taahhütlerine ilişkin  olarak gözetim ve denetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere detaylı Gözetim  veri seti ile raporlama  yapılması ve  bağımsız denetim kapsamında solo bağımsız denetim raporu hazırlanmasından sorumludur.

Uluslararası ve Resmi Raporlama Sistemleri ve Projeler Bölümü; resmi raporlama kapsamında yapılan raporların BDDK ve TCMB normlarına göre sistemden alınmasının sağlanması, yasal değişikliklerin raporlara yansıtılması, raporlama projelerinde IT ile koordinasyonun sağlanması ve takibi ile genel karşılık hesaplamasından sorumludur.

Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümü; pay sahiplerinin bilgi edinme, genel kurula katılım ve oy haklarının kullanılmasını ve bu çerçevede, Banka ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamaktan, Bankanın tâbi olduğu düzenlemeler doğrultusunda resmi makamlara, kamuoyuna, kredi derecelendirme (rating) kuruluşlarına ve diğer menfaat sahiplerine Banka’nın finansalları ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin sunulmasını sağlamak ve diğer Bölümlere bu çerçevede destek vermekten sorumludur.

UFRS Politikaları Bölümü; güncellenen Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Banka finansalları ve Banka'nın Finansal Politikaları üzerindeki etkilerinin düzenli olarak takip edilmesi, hali hazırda uygulanan muhasebe politikalarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak güncellenmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmesi,  banka iştiraklerinin finansal tablolarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanması ve iştiraklere bu konuda danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmesi, Sberbank'ın UFRS departmanı ile  gelişen ve hali hazırdaki uygulanan yöntemler için temas halinde olunması, gerçekleştirilecek yatırım veya kullanılacak enstrümanlar ile ilgili finansal alt yapı hazırlanması amacıyla proje ve simülasyonlar oluşturulması, Bağımsız Denetim Firması ile ilgili danışmanlık ve diğer hizmetler ile alakalı temasların gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Yönetim Raporlama ve Bütçe Planlama

Yönetim Raporlama ve Bütçe Planlama Bölümü; DFHG genelinde solo ve konsolide olarak işkolu bazında finansal raporların hazırlanmasını ve sunulmasını sağlamaktadır. Üst yönetimin karar alma süreci içinde bankanın finansal yapısı ile ilgili raporlar üretmektedir. 3 yıllık stratejik plan, yıllık bütçe hazırlanması, işkolları ve iştiraklerle koordine ve organize edilmesini yönetmektedir.

Satınalma

DFHG’nun sunduğu ürün ve hizmetlerin müşteriye sunulması sırasında kullanılan her türlü ürün ve malzeme, sunduğumuz ürün ve hizmetleri satın aldığımız tüm kuruluşların performansını değerlendirmek ve satın alma işlemi için kuruluş seçmek ve yetkileri doğrultusunda Satın Alma Komitesi’nde gündeme getirmek ve onay almak başlıca sorumluluğudur.

Stratejik Planlama ve Raporlama

Stratejik Planlama ve Raporlama Bölümü; Bankanın orta ve uzun vadeli stratejik planlarının hazırlanması ve raporlanmasından sorumludur. İş kollarının kısa vadeli planlarının uzun vadeli stratejik planlar ile entegrasyonunun sağlanması ve üst yönetime bu konuda gerekli analizlerin ve bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

Banka içinde değişik alanlarda alınacak stratejik kararlar konusunda iş kolları ve üst yönetime gerekli desteği sağlar.    

Grup Raporlama Aktif ve Pasif Yönetimi

Grup Koordinasyon ve Raporlama Bölümü: Banka ve Ana Ortaklık arasındaki finansal raporlama kapsamındaki bilgi akışının etkin bir şekilde yapılması için gerekli çalışmaları ve projeleri  koordine etmek, alınması gereken aksiyonları planlanmak ve yürütülmesini sağlamaktadır.

Aktif ve Pasif Yönetimi Bölümü: Banka’nın bilançosundaki aktif ve pasiflerin piyasa koşullarını ve iş kollarının stratejilerini de dikkate alarak projeksiyonlar geliştirip, verimli bir şekilde yönetilmesini karlılığın önceden belirlenen düzeylerde tutulmasını ve optimize edilmesini Aktif ve Pasif Komitesi kararları doğrultusunda sağlar.

Sermaye Yönetimi Bölümü: Banka’nın sermayesini; yasal mevzuat, muhasebe, risk ve finansman konularını da dikkate alarak uzun vadeli planlamasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Yönetim Hizmetleri Grubu

İnşaat ve Emlak

İnşaat ve Emlak Bölümü;  DFHG’ye ait lokalleri bulmak, uygun şartlarda kiralamak, bunların kira kontratlarını imzalamak, inşaatlarını en ucuz yolla ve en kısa sürede emniyetli ve istenilen standartlarda yapmaktır. 

İnşaat ve Emlak Bölümü üç alt bölümden oluşmaktadır;

Renovasyon ve Teknik Altyapı İşleri

Ödeme ve Lojistik

Şube Kiralama

Reklam ve Halkla İlişkiler

Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümü; DFHG’nin imajının tanıtılması, pekiştirilmesi, saptanan politikaların uygulanması, DenizBank’ı rakip bankalardan ayıran, kurum karakterini oluşturan üstün ürün ve hizmet özelliklerinin hedef müşteri kitlesine, doğru mesaj ve kitle iletişim araçları ile iletilmesi sürecinden sorumludur. Bu çerçevede; kurumsal iletişimden, pazarlama iletişiminden, kurumsal kimlik ve marka yönetiminden, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden, lider iletişiminden, etkinlik ve sponsorluklardan, itibardan ve algı yönetiminden sorumlu bölümdür. Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümü, DFHG şirketlerinin tüm iletişim ihtiyaçlarını yürütür, şirketler iletişim faaliyetlerini Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümü koordinasyonunda sağlar.

Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümü üç alt bölümden oluşmaktadır;

Reklam

Etkinlik ve Sponsorluk

Kurumsal İletişim

İç Hizmetler ve Güvenlik

İç Hizmetler Bölümü; Teknik Servis ve Ulaştırma Destek Hizmetleri, Sosyal ve İdari Hizmetler ve Haberleşme Destek Hizmetleri olarak ayrı ayrı fonksiyonları bulunmaktadır.  Sosyal ve İdari Hizmetler olarak sorumluluğu, bankanın tüm destek hizmetlerinin (personel yemek, ulaşım, araç bakım, bina temizlik, teknik işler) sağlanmasıdır.

Güvenlik Bölümü; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası gereği, DFHG, Özel Güvenlik Teşkilatı ilgili Kanun hükümleri ve uygulamalarına ilişkin yönetmeliklerin her iki yönteminin birlikte uygulanmasını sağlamak, düzenlemek ve kontrol etmekle sorumludur.

Deniz TV

DenizTV; DFHG’nin Genel Müdürlük, İştirakler ve bütün şubelerini kapsayan ve her bir çalışanın kendi bilgisayarından DenizPortal aracılığı ile ulaşabileceği kapalıdevre televizyonudur. Kuruluş amacı, ihtiyaç duyulan konularda eğitim, bilgilendirme ve tanıtım amaçlı yaptığı program/filmler ile Denizcilerin performansını yükselterek verimliliği maksimum seviyede gerçekleştirmektir. 

 
Ekonomik Araştırma, Strateji ve Proje Yönetimi Grubu

Ekonomik Araştırma ve Strateji
Ekonomik Araştırma ve Strateji Bölümü; Her türlü global ve yerel ekonomik gelişmeyi takip etmek, yorumlamak ve Banka Üst Yönetimi’ne aktarmak; dönemsel tele konferans ve e-mail aracılığı ile ilgili grupları ve şubeleri son gelişmeler hakkında bilgilendirmek; günlük, haftalık ve aylık sunum ve raporlar hazırlayarak müşteriler ve banka içi ile paylaşmak ve iş kollarının müşteri toplantılarına ekonomi sunumlarıyla aktif olarak destek sağlamaktan sorumludur. Ayrıca; DenizBank’ın potansiyel iştirak alanlarını incelemek, Üst Yönetim’e sunmak, iştiraklerin stratejilerini oluşturma çalışmalarının koordinasyon ve takibini sağlamak, DenizBank’ın dönemsel performansını rakip bankalarla karşılaştırmalı olarak incelemek, finansal planlama süreçlerine katkıda bulunmak, DenizBank’ın 3. Parti pazar araştırma şirketleri ile yaptığı başta Marka Nabzı ve Gizli Müşteri Çalışmaları olmak üzere tüm çalışmaları koordine etmek, danışmanlık firmaları ile potansiyel projeler için irtibat halinde olmak bölümün fonksiyonlarındandır.
 

Proje Yönetimi
Proje Yönetimi Bölümü; DFHG’nun vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda stratejik öncelikli projelerini belirlemek, projeleri gerekli tüm kaynakları da göz önüne alarak planlanmak, ilgili bölüm ve işkollarının koordinasyonunu sağlamak ve düzenli takibini yaparak, Banka Üst Yönetimi’ne gelişmeleri aktarmaktır. Ana ortağı’nın “Proje Yönetimi Bölümü” ile koordinasyon halinde çalışarak DenizBank’ın mevcut projelerini raporlamak, ilave potansiyel stratejik projelerini incelemek, Üst Yönetim’e sunmak, stratejilerini oluşturma çalışmalarının koordinasyon ve takibini sağlamak da bölümün diğer fonksiyonlarındandır.
 

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik Bölümü’nün temel fonksiyonu; Kurumsal Yönetim ilkelerine dayanarak Banka ve İştiraklerinin yasal komite ve kurullarının işleyişinin ve toplantılarının organize edilmesi, yasal defterlerin tutulması, karar ve tutanakların takibi, arşivlenmesi ve sorumluluk alanındaki bu konularla ilgili hukuki gereklerin yerine getirilmesi, DenizBank ve İştiraklerinin sektör düzenleyicileri ve denetleme kurumları ile kamu kuruluşları arasındaki işlemlerde gerekli takip ve koordinasyonunun sağlanmasıdır. Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu sekretaryasından da sorumludur.

Hukuk Gurubu

Banka başta olmak üzere Denizbank Finansal Hizmetler Grubu (DFHG)’nun maruz kaldığı veya kalabileceği hukuki risklerinin analizi, değerlendirilmesi ve bu risklerden kaçınılması için alınması gereken tedbirleri tespit yanında doğmuş ve doğması muhtemel hukuki riskleri yönetmek ve bu çerçevede yapılması gereken hizmetleri uygun maliyetlerle yerine getirmeyi misyon olarak benimsemiştir.
Hukuk Grubu’nun temel misyonunun ana hatları aşağıdadır:
• Hukuk kuralları ile uyumu sağlamak,
• Hukuki risklerin proaktif bir şekilde yönetilmesini sağlamak,
• Banka ve DFHG’nin bölüm, grup veya şubelerine hukuki danışmanlık sağlamak,
• Projelerin başlangıcından sonuna kadar ilgili bölüm, grup ve şubelere hukuki destek sağlamak, hukuki metinleri hazırlamak,
• Sözleşmelerin imzalanma aşamasına kadar yer alan süreçte banka veya iştirakleri yararına hukuki tavsiye sunmak ve ilgili hukuki metinleri hazırlamak,
• Hukuki anlaşmazlıkları yönetmek,
• Müşterilere sunulan mevcut veya yeni çıkarılacak Banka ürünlerinin fizibilitesini hukuki bir bakış açısıyla analiz etmek,
• Hukuki niteliğe sahip diğer operasyonel hizmetleri yerine getirmek,
• Banka ve DFHG’nin grup dışında temsili amacıyla lobi faaliyetlerini yürütmek,

Hukuk Grubu altındaki bölüm ve birimlerin görev ve yetkileri ile iş yapış usulleri Denizbank Hukuk Grubu’nun görev, yetki ve fonksiyonlarını açıklayan Hukuk Fonksiyonu Hakkında Yönetmelikte ve ilgili birim referans verilerek çıkartılan prosedür ve iş süreçlerinde tespit edilmiştir.
 

Dava ve Takipler
Davalar Biriminin sorumluluk alanı Denizbank A.Ş. Genel Müdürlük birimleri, Şubeler ve Denizbank Finansal Hizmetler Grubu (DFHG) çatısı altında faaliyet gösteren iştiraklerin leyh ve aleyhlerine açılmış her türlü davanın takibini yapmaktır.
• Ceza, Tazminat ve Alacak Davaları
• İş. Kira ve Tüketici Davaları
 

Müşavirlik Hizmetleri
Denizbank Hukuk Grubu Müşavirlik Hizmetleri Bölümü sırasıyla aşağıdaki birimlerden oluşur;
1. Şubeler ve İştirakler Danışmanlık
2. Mevzuat
3. Dış İşler Danışmanlık
4. Kredi Sözleşmeleri
5. Özellikli Sözleşmeler
6. Standart Sözleşmeler

Şubeler Danışmanlık Birimi, ilgili bölüm, şube yahut iştiraki, talep edilen işlemin hukuki netice ve etkileri bakımından bilgilendirmek ve doğması olası riskler konusunda uyarmakla yükümlüdür.
Mevzuat Birimi’nin ana sorumluluk alanı başta bankacılık faaliyeti ile ilgili mevzuatı güncel olarak takip edip, işlemlerin bu mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla konuya ilişkin düzenlemeleri ilgili DFHG birimlerine duyurmak ve bu konuda gerekli yönlendirmeleri yapmak, mevzuat kaynaklı sorunları çözmektir.
Ayrıca Mevzuat Birimi, Hukuk Fonksiyonuna ilişkin Yönetmelik kapsamında ana hissedarın konumunu etkileyebilecek hususlarda da mevzuatı izler ve varsa bu konudaki çalışmalara aktif olarak katılır.
Dış İşler Danışmanlık Birimi’nin görevi Denizbank Finansal Hizmetler Grubu (DFHG) tarafından Hukuk Grubu Dış İşler Danışmanlık Birimi’ne danışılan konularda bilgi verilmesi, ilgili doküman/sözleşme/belgenin incelenmesi, bankamız kredi ve teminat prosedürüne uygun yapılandırılması ve/veya görüş bildirilmesi, konuyla ilgili dokümanın hazırlanması ve hazırlanan dokümanla ilgili görüş bildirilmesi, ithalat/ihracat/görünmeyen kalemler konularında birime iletilen soru ve sorunların tespiti ve çözülmesidir.
Kredi Sözleşmeleri Birimi, tüm DFHG şirketlerinin müşterileri ile girdikleri kredi ilişkilerinde kullandıkları kredi sözleşmelerinin hazırlanması, bu sözleşmelere ilişkin olarak müşterilerle sürdürülen görüşmelere katılınması da dahil olmak üzere gereken hukuki hizmetin verilmesi ile ilgili faaliyeti yürütür.
Özellikli Sözleşmeler Birimi, tüm DFHG şirketlerinin yurt dışında kurulu banka ve finans kuruluşları ile gerçekleştirdikleri türev işlem ilişkilerinde kullandıkları Isda Master Agreement (ISDA) ve eki Credit Support Annex (CSA), Global Master Repurchase Agreement(GMRA), Global Master Securities Lending Agreement(GMSL) ve diğer türev işlem çerçeve sözleşmelerinin hazırlanması, tadil edilmesi, bu sözleşmelere ilişkin olarak müzakerelere katılım da dahil gereken tüm hukuki hizmetin verilmesi hususlarından sorumludır.
Standart Sözleşmeler Birimi, DFHG tarafından kullanılan Standart Sözleşmelerin hazırlanması, güncel olarak tutulması ve tadilinden, Standart Sözleşmelerin düzenli aralıklarla ve özellikle mevzuat değişikliklerine uygun olarak gözden geçirilmesinden sorumludur.
 

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Genel Müdürlük ve İştirakler Denetim
Genel Müdürlük ve İştirakler Denetim Bölümü; Genel Müdürlük Birimleri ve iştiraklerin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin denetim yapılması, saptanan bulguların ilgili birimlerle paylaşılarak izlenmesi; gerek duyulması halinde Genel Müdürlük ve iştirakler ile ilgili inceleme ve soruşturma çalışmalarının gerçekleştirilmesinden sorumludur.
 

Şube Teftişleri
Şube Teftişleri Bölümü; İç Kontrol Bölümü ile koordineli olarak şube faaliyetlerinin denetlenmesi, saptanan bulguların ilgili Genel Müdürlük Birimleri ile paylaşılarak izlenmesi; banka faaliyetlerinin geliştirilmesi, operasyonel risklerin minimize edilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmesinden sorumludur.


İnceleme ve Soruşturmalar
İnceleme ve Soruşturmalar Bölümü; Banka ve iştirakleri genelinde yürütülen denetim ve iç kontrol faaliyetleri esnasında veya gelen bildirimlerin incelenmesi neticesinde Bankanın mevzuat ve politikalarına aykırı davranılması nedeniyle banka zararına yol açıldığı saptanan veya banka zararına neden olma olasılığı taşıyan hususların soruşturulması; bunların nedenlerinin tespiti, sorumluların bulunması ve benzer hususların önlenmesine yönelik önerilerde bulunulması, çalışmalar yürütülmesi; Banka itibarının korunması ve müşteri mağduriyetinin önlenmesi için çeşitli kanallardan gelen bildirim ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve gerek görülmesi halinde bunlara ilişkin inceleme faaliyetleri yürütülmesi İnceleme ve Soruşturmalar Bölümü’nün sorumluluğundadır.


IT Denetim
IT Denetim Bölümü; DFHG’da kullanılan yazılım ve donanımın, bilgi sistemi süreçlerinin, mali veri üretiminde kullanılan bilgi sistemi ve süreçlerinin ve ilgili iç kontrollerin değerlendirilmesine yönelik denetim çalışmalarında bulunmaktan sorumludur.


Denetim, Planlama, Yönetim ve Organizasyon
Denetim, Planlama, Yönetim ve Organizasyon Bölümü; Teftiş Kurulu Başkanı’nın verdiği yetkiler dahilin de bütün DFHG faaliyetlerine ilişkin risk değerlendirme sürecinin düzenlenmesi, gerekli koordinasyonun sağlanması, teftiş planında yeralan misyonların gerçekleştirilmesi için gerekli planlamanın ve düzenlemenin yapılması ve en iyi araçların yanı sıra en iyi yöntemlerin de kullanılmasına katkıda bulunulmasından sorumludur. Teftiş Kurulu, Yönetim ve Denetim Komitesi’ne takip edeceği tavsiyelerde bulunur.
 

Risk Yönetimi

DenizBank Risk Yönetimi Merkezi Başkanlığı, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan ve risk yönetimi faaliyetlerini yürütmekle görevli bir iç sistemler birimidir. Doğrudan Yönetim Kurulu’na raporlama yapar. DenizBank Risk Yönetimi Merkezi’nin görevi, Banka Üst Düzey Yönetimi ile Risk Yönetimi Grubu’nun beraberce belirlediği ve Yönetim Kurulu’nun onayladığı esaslar çerçevesinde, risklerin tanımlanması, ölçülmesi, risk politikaları ve uygulama usullerinin oluşturulması ve uygulanması, risklerin analizi ve izlenmesi, raporlanması, araştırılması, teyidi ve denetiminin sağlanmasıdır.
Risk Yönetim Grubu aşağıdaki bölümlerden oluşur;
1. Operasyonel Risk Yönetimi
2. Piyasa ve Faiz Riski
3. Risk Raporlama ve Basel II
 

İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı

Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan ve iç kontrol ve uyum faaliyetlerini yürütmekle görevli bir iç sistemler birimidir. Doğrudan Yönetim Kurulu’na raporlama yapar. İç kontrol ve uyum bölümleri bankada belirli süreçlerde 2.seviye kontrollerin gerçekleştirilmesi faaliyetini yürütür. İç kontrol ve uyum çalışmaları; Bankamız faaliyetlerinden doğan risklerin yönetilebilmesi için faaliyetlerin ve bu faaliyetlere ilişkin kontrollerin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğini incelemek ve değerlendirmek üzere iç kontrol ve uyum personeli tarafından merkezden ve/veya şubelerimizde belirli periyodlarda bağımsız olarak yürütülen kontrol ve raporlama faaliyetlerinden oluşmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı iştiraklerle iç kontrol ve uyum konularında koordinasyonu ve rutin raporlama akışını sağlamak da bu görev kapsamındadır.
• Genle Müdürlük Kontrol Birimleri
Merkezi Kontroller
Şubeler Mali Kontrol
Krediler ve Kredi Kartları Kontrol
Fon Yönetimi Kontrol
Kontrol Değerlendirmesi ve IT Kontrol

• Şubeler İç Kontrol ve Uyum
Temel Kontroller ve Destek
Şubeler İç Kontrol
Karaparanın Aklanması Önlenmesi
Kurumsal Uyum

 

İnsan Kaynakları ve Deniz Akademi Grubu

İK İşe Alım, Kariyer ve Ücret Yönetimi

DFHG’nin stratejileri ve hedefleri doğrultusunda; personel ihtiyacının belirlenmesi, aday temini, işe alım, tayin, görev değişikliği, terfi, işten ayrılma gibi tüm süreçlerin yürütülmesi, ücret politikalarının belirlenmesi ve koordine edilmesi için Üst Yönetim ile bilgi paylaşımında bulunulması, ücretlerin belirlenmesi ve performans gelişim sisteminin uygulanmasından  sorumludur.

İK İşe Alım, Kariyer ve Ücret Yönetimi altı alt bölümden oluşmaktadır;

İK İşe Alım ve Kariyer Yönetimi / (1-2-3-4)

İK Ücret Yönetimi

İK Ücretlendirme ve Özlük İşleri

DFHG ’nin stratejileri ve hedefleri doğrultusunda; özlük hakları ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi, ücret ödemeleri ile  yan hakların uygulanması ve buna  bağlı tüm yasal süreçlerin takip edilmesinden  sorumludur.

İK Bilgi Yönetimi ve Planlama 

DFHG ’nin stratejileri ve hedefleri doğrultusunda; İK sistem altyapısının yönetilmesi ve devamlılığının sağlanması, Pozisyon/görev/bölüm tanımları gibi organizasyon değişikliklerin sisteme yansıtılması, İK iç ve dış raporlamalarının hazırlanması, IT ve dış kaynak firmalar ile projelerinin yönetilmesi ve takibi ile İnsan Kaynakları Personel Gider Bütçesi hazırlanması ve yönetiminden sorumludur.

 

Deniz Akademi

Deniz Akademi Bölümü; DFHG’ nin hızlı büyümesi ve hedeflerine paralel olarak, tüm DFHG çalışanları için kariyer planlarına paralel yıllık eğitim planlamaları yapmak, çalışanlarımızın gelişimlerini takip etmek, memnuniyetlerini ölçmek, zamana yaygın projeler geliştirmek, alternatif öğretim araçlarıyla bilginin yayılmasını sağlamak Deniz Akademi Gelişim ve Eğitim Bölümü ana sorumlulukları arasında yer almaktadır. DFHG’ nin kurum kültürünün güçlü bir rehberi olmak, geleceğin yöneticilerini yani kaptanları yetiştirmek, ailemize yeni katılanları hızla Denizci yapmak ise misyonları arasındadır.

Deniz Akademi dört alt bölümden oluşmaktadır;

Deniz Akademi Eğitim

Deniz Akademi Gelişim / (1-2)

Deniz Akademi Eğitim ve Gelişim Teknolojileri

 
Kurumsal Kredi Politikaları Grubu

Performans Raporlama ve MIS Bölümü; Sorumluluk alanında bulunan kredi portföyünün yapısına ilişkin periyodik performans ölçümü ve raporlamalar gerçekleştirmek, tahsili gecikmiş ve sorunlu alacakların tahsilatından sorumlu birimler ile kadrolu ve sözleşmeli avukatların hedef belirleme ve performans ölçüm metodolojisini oluşturmak ve periyodik olarak ölçümlemektir. İlgili birimler ile birlikte bu birimlere ilişkin KPI’ ları belirlemek ve Banka yönetimine sunmaktır. Aynı zamanda Üst yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgi, rapor ve sunumların istenen nitelik ve zamanda sunulmasını sağlamak, risk komite sunumlarını hazırlamak, anlık rapor ve analiz taleplerinin koordinasyonunu sağlamak.

 

Kurumsal Kredi Metodolojisi Bölümü; Bireysel Kredi Politikaları Grubu ile birlikte Bankanın risk stratejileri ve kredi risk politikaları dokümanlarını hazırlamak, kurumsal kredi prosedürlerini ve ilgili dokümanlarını oluşturmak, Banka yönetimine sunmak, bu dokümanların güncelliğini takip ederek gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak, kurumsal kredilere ilişkin metodolojilerin hazırlanmasına ve kredi süreçlerinin analizine katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda Bankadaki kurumsal kredi sürecinin geliştirilmesi için yürütülen çalışmalarda yer alır ve bu geliştirmelerin Banka’nın kredi politika ve araçlarına uygunluğunu sağlar.

 

Kurumsal Risk Modelleri Bölümü; Kurumsal risklerin ölçülmesine yönelik kredi modelleri geliştirilmesini sağlamak, kullanımda olan modellerin doğruluğunun ve geçerliliğinin takibini gerçekleştirerek gerekli hallerde güncellenmelerini sağlamaktır. Bu modellerin üçüncü partiler ile birlikte hazırlanması durumunda banka bölümleri ile ilgili diğer partiler arasında koordinasyonu sağlar.

 

 

Finansal Piyasalar Kredi Metodolojisi Bölümü; Finansal piyasalar kredi prosedürlerini ve ilgili dokümanlarını oluşturmak, Banka yönetimine sunmak, bu dokümanların güncelliğini takip ederek gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak, finansal piyasalar kredilerine ilişkin metodolojilerin hazırlanmasına ve kredi süreçlerinin analizine katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda Bankadaki finansal piyasalar kredi sürecinin geliştirilmesi için yürütülen çalışmalarda yer alır ve bu geliştirmelerin Banka’nın kredi politika ve araçlarına uygunluğunu sağlar.

 

 

Bölge Müdürlüklerimiz

2002 yılından bu yana DenizBank organizasyonunda yer alan Bölge Müdürlükleri ile Şubeler ve Genel Müdürlük arasındaki koordinasyonun sağlanması, bilgi akışının ve iletişimin kuvvetlendirilmesi hedeflenmiştir.
Bölge Müdürü, sorumluluğundaki şubelerin gerçekleştirdiği aktivitelerin Banka genel hedef ve stratejileri doğrultusunda yapıldığını izler ve değerlendirir. Genel Müdürlük Birimleri ile kendisine bağlı şubelerin koordinasyonunu sağlar. 
 

 • Akdeniz Bölge Müdürlüğü
  Elmalı Mah. 2. Sok. No:29 (Valilik Arkası) 07040 Antalya
 • Başkent-1 Bölge Müdürlüğü
  Cinnah Cad. No:84 Kat:4 Çankaya / Ankara
 • Başkent-2 Bölge Müdürlüğü
  Cinnah Cad. No:84 Kat:4 Çankaya / Ankara
 • Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü
  Şehit Fethi Bey Cad. No:116 K:3 Pasaport Konak / İzmir
 • Çukurova Bölge Müdürlüğü
  Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No:20 ASKİ Yanı Seyhan / Adana
 • Ege Bölge Müdürlüğü
  Şehit Fethi Bey Cad. No:116 K:3 Pasaport Konak / İzmir
 • Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü
  AZC Plaza Ekinciler Caddesi No:27 K:8/41 Ofis / Diyarbakır
 • İstanbul Anadolu-1 Bölge Müdürlüğü
  İbrahimağa Sok. No:7 Üst Bostancı / İstanbul
 • İstanbul Anadolu-2 Bölge Müdürlüğü
  Esentepe mah.İnönü cad.Erdoğan sok.No:6 Kartal/İstanbul  
 • İstanbul Avrupa-1 Bölge Müdürlüğü
  Büyükdere Cad. No:141 Esentepe / İstanbul
 • İstanbul Avrupa-2 Bölge Müdürlüğü
  Osmaniye Mah. Marmara Forum AVM B Blok Marmara Forum Garden Office Kat:2 No:12-13 Bakırköy / İstanbul
 • İstanbul Avrupa-3 Bölge Müdürlüğü
  Evren Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi C Blok No:10 Güneşli / İstanbul
 • Karadeniz Bölge Müdürlüğü
  Denizevler Mah. Atatürk Bulvarı No:82 K:4 D:5 Atakum / Samsun
 • Marmara Bölge Müdürlüğü
  Üçevler Mahallesi Ahiska Cad. No:12 KAT:2 Nilüfer / Bursa
 • Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü
  İpeksaray AVM Melikgazi Mah. Sivas Cad. No:182 B Blok Kat:6 Melikgazi / Kayseri
 • Trakya Bölge Müdürlüğü
  Evren Mah. Gülbahar Cad. No:7 Asmakat Bağcılar / İstanbul

 

İştirakler
DenizBank AG

1996 yılında Esbank T.A.Ş. tarafından Viyana’da kurulan Esbank AG, 2002 Ağustos ayında DenizBank A.Ş. tarafından satın alınmış ve ismi 2003 yılında “DenizBank AG” olarak değiştirilmiştir.
DenizBank AG, Avusturya ve Almanya’daki şubeleri ve Rusya Federasyonu’ndaki iştiraki CJSC DenizBank Moscow ile yakın işbirliği içinde çalışarak Türkiye-Avusturya-Rusya Federasyonu üçgenindeki ticaretten pay almaktadır. Banka, gayri nakdi ve nakdi krediler ve döviz transfer hizmetleri sunarak Türk şirketlerinin Avro Bölgesi ülkelerindeki işlerinde aracı olmaktadır.
Banka’nın diğer hizmetleri arasında küçük işletme kredileri, para transferleri, mevduat ve sigorta ürünleri bulunmakta olup, yenilenmekte olan internet bankacılığı hizmeti ile müşterilerine daha etkin bir biçimde ulaşmayı hedeflemektedir.
 

CJSC DenizBank Moscow

CJSC Denizbank Moscow, Türkiye ve Rusya arasında hızla artan dış ticaret ve turizm hacmi çerçevesinde Rusya’da faaliyet gösteren Türk şirketlerini DFHG portföyüne kazandırmak, bu şirketlerin Rusya’daki faaliyetlerini yakından izleyerek ihtiyaçlarına, gerekirse DFHG’nin finansman desteğiyle daha hızlı cevap vermek amacıyla faaliyet göstermektedir.

Euro Deniz International Banking Unit Ltd. (Lefkoşa)

DenizBank A.Ş. 2002 yılı başında TMSF’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Eurodeniz Off-Shore Bank’ı satın almıştır. Banka, her türlü ticari bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeye tam yetkili bir off-shore bankadır.

Deniz Yatırım

Müşterilerin finansal getiri ve hizmet kalitesi beklentilerini karşılamada liderliği amaçlayan Deniz Yatırım, 1998 yılının Mayıs ayında DenizBank iştiraki olarak kurulmuştur.
Sermaye piyasalarında işlem yapabilmek için gerekli tüm faaliyet belgelerine sahip olan Deniz Yatırım, müşterilerine tek bir adresten tüm yatırım araçlarını kullanma olanağı sunmaktadır.
Sahip olduğu deneyimli kadrosu ile farklı sektörlerde başarıyla tamamladığı projeler ve devam eden projeleriyle müşterilerine ve sermaye piyasasına olan desteğini sürdürmüştür.
Yurtdışı Pazarlama Bölümü GL Trade ile yapmış olduğu stratejik işbirliği ile Türkiye’de bir ilke imza atarak yabancı kurumsal yatırımcıların Borsa İstanbul’a direkt emir gönderebilmesine olanak sağlayan elektronik trading platformunu 2007 Haziran ayında hizmete sunmuştur.
Deniz Yatırım, müşterilerinin ihtiyaçlarını DenizBank şubelerindeki seans odalarını kullanarak karşılamaktadır. Yaratılan bu sinerji ve finansal süpermarket anlayışı ile müşterilerin tüm finansal ihtiyaçları da karşılanmış olmaktadır. Ayrıca AçıkDeniz Internet Şubesi ve çağrı merkezleri de Deniz Yatırım hizmetleri için kullanılabilmektedir.
 

Ekspres Yatırım

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’na 2002 yılı sonunda katılan ve yabancı kurumsal yatırımcılara hisse senedi yatırımları konusunda hizmet vermeye odaklanan Ekspres Yatırım, bu misyonu çerçevesinde kurulduğu günden bugüne hızlı büyümesini sürdürmektedir.
Ekspress Yatırım, yabancı kurumsal yatırımcılara hizmet veren aracı kurumlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır.
Hedef müşteri kitlesi olan yabancı kurumsal yatırımcıların Türkiye’deki yatırım kararlarını alırken her türlü bilgiye hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmalarını sağlayan hedefleyen Ekspres Yatırım, halka açık şirketler, ekonomi ve siyasi ortam hakkında düzenli olarak makro ve mikro seviyede analizler yapmakta ve raporlar yayımlamaktadır.
 

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 1995 yılında Demirbank A.Ş.’nin bir iştiraki olarak Demir Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile A tipi bir yatırım ortaklığı statüsünde kurulmuş olup, 2001 yılı sonunda Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin iştiraki olarak DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’na katılmıştır. Bireysel yatırımcılara Türkiye sermaye piyasalarında işlem yapmak üzere alternatif yatırım stratejileri sunmaktadır.

Deniz Portföy Yönetimi

Deniz Yatırım 2003 Mayıs ayında, yatırım fonları ve portföy yönetimi faaliyetlerini farklı bir çatı altında sürdürmeye karar vermiş ve TMSF’den Ege Portföy Yönetimi A.Ş.’yi satın alarak bu yöndeki ilk adımı atmıştır.
Deniz Portföy Araştırma Bölümü, yurtiçinde ve yurtdışında yaptığı detaylı analizlerle yatırımcıların ve fon yöneticilerinin karar alma süreçlerine etkili ve sistematik biçimde katkıda bulunmaktadır.
 

Deniz Leasing

Deniz Leasing, Aralık 1997’de DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun bir üyesi olarak faaliyetlerine başladığı günden bugüne kontrollü büyümeyi hedefleyen bir işletme stratejisi benimsemiştir.
Deniz Leasing’in müşteri portfoyünü ağırlıklı olarak Türkiye’nin neredeyse tüm sektörlerinden gelen küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturmaktadır.
Deniz Leasing satış organizasyonu, DenizBank bölge temsilciliklerinde de yapılanmıştır. Bölge temsilcileri, DenizBank Bölge Müdürlükleri ve bazı şubelerde görev yapmakta olup DenizBank müşterilerinin leasing taleplerine yönelik çalışmaktadırlar. Bölge ve şubelerde bulunma amaçları; bulundukları bölgedeki DenizBank şubeleri ile sinerjiyi artırmak ve leasing talebi olan müşteri işlemlerini hızla gerçekleştirebilmektir.
 

Deniz Faktoring

1998 yılında kurulan Deniz Faktoring, müşterilerine uluslararası ve yurtiçi faktoring hizmetleri sunmaktadır. Şirket hem dünya genelinde geniş bir muhabir ağına sahip olması hem de yüksek standartlardaki hizmet kalitesi ile uluslararası faktoring işlemlerinde sektörün liderleri arasında yer almaktadır.
Deniz Faktoring, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu müşteri ağını en etkin şekilde kullanarak Anadolu’da yaygın müşterilere ulaşabilmek ve DenizBank bölge ve şubeleriyle sinerji yaratabilmek için bölge ve şubelerde faktoring temsilcisi bulundurmaktadır. Böylelikle yurtiçi ve yurtdışı tüm faktoring ürünleri müşterilere direkt olarak pazarlanmakta, DenizBank müşterilerine faktoring servisi verilmekte, DenizBank müşterisi olmayan firmalara da faktoring hizmetleri sunularak nakit akışlarının DenizBank üzerinden geçirmeleri sağlanmaktadır.
Bölge ve şubelerdeki temsilciler, Deniz Faktoring Genel Müdürlüğü’ne idari olarak bağlı olup bulundukları bölge veya şubedeki müdürlere de matriks bir yapı ile bağlıdırlar.
 

Intertech

TMSF’den 2002 yılında satın alınan Intertech, finans sektörüne hizmet vermek amacıyla kurulmuş olup DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’na bilgi teknolojileri hizmeti sunmaktadır. DFHG’nin her türlü bilgi teknolojileri süreçlerini yöneten Intertech’in geliştirdiği entegre bankacılık sistemleri, DenizBank dışında diğer bankalar tarafından da kullanılmaktadır.
Intertech A.Ş. nin öncelikli hedefi DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’na bilgi işlem hizmeti vermektir. DFHG genelinde tüm Bilgi Teknolojileri projeleri; ürün ve paket seçimi; donanım, ürün ve paket alımı; bilgi teknolojileri bazında firmalarla her türlü iletişimin kurulması ve yönetimi; bilgi teknolojileri danışmanlık, altyapı, yazılım geliştirme hizmetleri ve bilgi teknolojileri operasyonu Intertech A.Ş tarafından yürütülmektedir.
Intertech A.Ş; DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun ilgili birimleriyle birlikte belirleyeceği iş ihtiyaçları doğrultusunda bilgi teknolojisi altyapısını sağlar, teknoloji seçimini belirler ve tüm iş birimlerine proje yönetimi, yazılım, bakım destek, bilgi teknolojileri operasyonu hizmetleri verir.
Bilgi Teknolojisi hizmetleri konusunda, ihtiyacı olan her iş bölümü Intertech A.Ş’den ihtiyaç duyduğu desteği alır.
 

Bantaş

DenizBank; Şubeler, Grup Merkezleri ve Bankalar arası nakit taşıma işlemleri için Bantaş’tan destek almaktadır.

Deniz Kültür

DenizBank Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş., bilimsel araştırma, sanat ve edebiyat başta olmak üzere kültür etkinlikleri düzenlemek ve bu tip etkinliklere destek olmak amacıyla 2004 yılında kurulmuştur. Deniz Kültür, gerçekleştireceği projelerin ve destekleyeceği kültür faaliyetlerinin bütününde DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nu ve Grubun kurumsal ve sosyal misyonunu temsil etmekle sorumludur.

Pupa Gayrimenkul Kiralama ve Yönetim Hizmetleri

Pupa Gayrimenkul Kiralama ve Yönetim Hizmetleri A.Ş., Deniz Leasing’in %100 iştiraki olarak 5 Haziran 2009 tarihi itibarıyla kurulmuştur. Şirket, esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak amacını taşımaktadır. Ayrıca şirket portföyünden bağımsız olarak kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya bunları kiraya verebilir.

Başvuru Yönetim Sayfası
Açık Pozisyonlar
VİDEO'LAR SIKÇA SORULAN SORULAR